Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar om de heerlijkheid van Gods ontferming in Jezus Christus te duidelijker te toonen.

Bekeert u en gelooft het Evangelie. Alleen door de zoenverdiensten van Christus, die God tot zonde gemaakt heeft, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem, is er voor den schuldigen zondaar vergiffenis mogelijk geworden. „Wilt gij dan", zoo is deze eerste bediening te Augustinusga, „waarlijk vergeving uwer zonden verkrijgen, zoekt haar dan niet in uw, maar in Gods weg".

En als dan de vraag komt met welk recht zulk een prediking komt, die den zondaar bestraft, de boosheid des harten aantoont en tot bekeering vermaant, is het antwoord: Mijn lastbrief is: „En in Zijnen naam".

Het Evangelie in den naam van Christus te prediken verleent een groot, ja een goddelijk gezag.

Trouw is deze Ambtsdrager in het brengen van de boodschap van den Koning der Kerk.

Zal hij het straks ook zijn in het stuk der Regeering dier Kerk? Want op verre na waren niet alle broederen in de Classis Dokkum w.o. Augustinusga behoorde, gekomen tot een rekenen ook met Christus Koninklijke majesteit als Regeerder Zijner Kerken; durfden daarvoor geen ernstige stappen doen.

Ds. Fernhout in het naburige Buitenpost stond pal. Maar zijn kerkeraad was toen nog zoover niet. En nu was juist twee weken voor de komst van Ds. Maan naar Augustinusga, deze trouwe Ambtsbroeder uit de Classis vertrokken naar Tzum.

Beide trouwe Dienaars des Woords vinden we thans in het jaarboek ten dienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland vermeld als Emeritus predikanten van de Kerk van Vreeland.

Strijd voor het geloof hebben ze beiden doorgemaakt, al is de weg van beide niet gelijk geweest. Beiden zullen ze echter moeten erkennen dat Gods trouw groot is.

Sluiten