Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTEMMING MET EEN ADRES AAN DE SYNODE.

Ander werk is er te doen voor deze thans volijverige en getrouwe kerkeraad.

Een collecte zal in de kerk worden gehouden voor de ver-eeniging voor hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag.

Dat diaken Dijksterhuis, hoofd der openbare lagere school, daar niet veel mee op gehad zal hebben is te begrijpen.

Mr. Dr. Willem van der Bergh te Voorthuizen schreef dan ook aan zijn collega Ds. W. Maan, dat het ook juist daaruit bleek hoe gedeformeerd de Ned. Hervormde Kerk was, dat zulke kerkeraadsleden gekozen werden.

28 November komt de kerkeraad weer bijeen en betuigt instemming met een adres van den volgenden inhoud:

Aan

de Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk Hoogeerwaarde Heeren!

Wij gevoelen ons in het diepst onzer concientie voor God gebonden, om nog een laatste poging te wagen, ter voorkoming van die ontzettende scheuring *) der ons zoo dierbare kerk, die helaas 1 reeds van zoo nabij dreigt.

Welke pen is in staat al de ellende en velerlei nooden af te malen, die gewisselijk komen zullen over ons volk en over onze kerk, indien deze schrikkelijke ramp der dreigende scheuring niet verhoed kan worden. Wat al verdeeldheid, wat bitterheid der twistingen, wat onderling en wederkeerig vereten en verbijten zal daaruit geboren worden en als een zee van wee en jammer over familieleden en gezinnen worden uitgegoten! Wal al teedere banden dreigen verscheurd, wat al koorden der liefde stukgereten, wat al heilige betrekkingen gehoond en gesmaad, wat al verwantschap van bloed en ziel miskend en vertreden te worden! . . God de Heere zij ons arm volk en onze arme kerk om Jezus Christus wille genadig nabij en doe dit groote kwaad over ons en onze kinderen niet komen. Hij is almachtig; Zijn arm is niet verkort; Zijn hand vermag te doen, wat reeds op aarde een afgesnedene zaak schijnt.

*) Dr. A. Kuyper had juist gezegd tot de Synode „maakt uiteengaan mogelijk; uitéénscheuren doet zoozeer pijn en breekt zooveel af".

Sluiten