Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan

de leden der Ned. Herv. (Gereformeerde) Kerk te Augustinusga.

Genade, barmhartigheid, vrede, zij U van God den Vader, in Christus Jezus, onzen Heere, door den Heiligen Geest.

Gelijk U bekend is, werd door den Kerkeraad op 5 Maart 1.1. besloten in de regeering der Kerk tot Gods Woord terug te keeren door in plaats van de Synodale Reglementen, de Kerkenorde van 1618/19 te gaan volgen.

Gedoopten in den naam des Drieëenigen Gods! gij zijt tot gehoorzaamheid aan Hem geroepen, krachtens het Verbond der Synode (zie het Form. van den Kinderdoop).

In dubbele mate rust die verplichting op Uwe Opzieners, die bij de bevestiging van het Ambt voor Christus en Zijne gemeente alhier hebben gezworen: alle leeringen te verwerpen, die tegen het eenige Woord van God strijden en volgens dit Woord in de regeering der Kerk het Ambt, naar vermogen, getrouw te bedienen (Form. bev. D. d. W., Ouderl., Diakenen).

Het is den Kerkeraad een innige smart en oorzaak van diepe verootmoediging dat hij niet eerder zijne roeping inzag om overeenkomstig die belofte te handelen.

Ja, wij moeten het met schaamte voor God en menschen belijden, dat wij wel naar Zijn Woord wilden leeren, maar niet naar dien regel Christus Kerk regeeren.

Ach! wij hebben toegelaten, dat Christus, het Hoofd der Gemeente (Ef. 5 : 23) verloochend werd in de regeering der kerk.

Het algemeen Reglement van de Ned. Herv. Kerk schrijft voor: „Bij de Synode berust de hoogste wetgevende, rechtsprekende en besturende macht" en bij Jesaja 33 : 22 daarentegen lezen we: „De Heere is onze Rechter, de Heere is onze Wetgever, de Heere is onze Koning".

Kerkelijke besturen, die naar Gods Woord geen reden van bestaan hebben, vragen nier.- „Wat wil de Heere?" maar: „wat zeggen de reglementen?"

Zijn ze niet den Farizeën gelijk tot wien de Heere Jezus zeide (Mark. 7 : 9) Gij doet zeker Gods gebod wel teniet opdat gij Uwe inzettingen zoudt onderhouden?"

De bondszegelen: de H. Doop en het H. Avondmaal worden ontheiligd.

Sluiten