Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, Hij moet een rechtvaardig oordeel over uw schuldig hoofd doen komen. De eenige mogelijkheid, om aan dit oordeel te ontkomen, bestaat daarin, dat een door God erkend en aangenomen plaatsvervanger voor u tusschenbeide treedt. Maar waar wilt gij zulk een plaatsvervanger vinden? Het gaat u gelijk den armen Israëliet. Gij zijt niet in staat het door God verlangde lam te^yerschaffen. Weinu, luister daarom naar hetgeen God gedaan heeft, om uwe verlossing mogelijk te maken. In den persoon van Zijnen eeniggebore nen, veel geliefden Zoon heeft Hij Zicbzelven een Lam bereid „zonder gebrek en zonder vlek." „Zie, het Lam Gods', riep Johannes tot zijne discipelen, toon hij den Heere Jezus aanschouwde. „Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!

Deze Jezus ging naar Golgotha „als een lam, dat ter slachtbank gehid wordt", en leed daar voor onze zondt n,

Sluiten