Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder het geloof de wereld uit haar voegen zou gaan, dat alle menschelijke beschaving zou ineenstorten. Ontneem aan de wereld het geloof, en gij zult iets schrikkelijks beleven; moord en doodslag zullen toenemen, bedrog en diefstal zullen komen aan de orde van den dag, haat en liefdeloosheid zullen alle harten vervullen; het Christelijk huwelijk zal verdwijnen, ouders, onderwijzers, regeerders zullen hun gezag verliezen, en millioenen, wien heden het geloof tot een steun en een staf is, zullen de hand slaan aan hun eigen leven. Of teeken ik met te donkere kleuren? Zien wij dan niet heden reeds van dat alles het begin? Ja, de komende groote gerichten zullen met schrikkelijke duidelijkheid toonen, welk een groote onzichtbare macht het verkwijnende geloof is geweest. Het zal verkwijnen, maar niet vergaan, het zal des te heerlijker triomfeeren, want ook hier zal het blijken: „Dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof."

Het geloof een macht, dat ondervind ik dagelijks aan de ziekbedden. Het doet de pijnen verdragen en het doet hoopvol in de toekomst staren. Het brengt troost en kalmte aan vermoeide zielen, en het houdt staande, waar de dood een wonde heeft geslagen. Ik heb het niet uit boeken, maar ik heb het beleefd en gezien: het geloof is een werkelijke groote kracht.

Maar is het geloof een macht, die ons ondersteunt en ons opheft, er is ook een andere onzichtbare macht, die ons drukt als een zware last. Dat is de schuld. Ook daarmee spot de ongeloovige, maar daarmee maakt hij ze slechts grooter.

Welk een tirannie oefent deze sombere macht op ons uitl Hoe vermoeid maakt ze den blik en hoe slap den gang, hoe graaft ze diepe rimpels in het eens zoo vroohjke gelaat, hoe doet ze het haar vergrijzen en hoe doet ze vroegtijdig de aderen verkalken! Onzichtbaar en toch zoo openbaar in haar uitwerking; on-

Sluiten