Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog een ander doel heeft de Heilige Geest. De geloovigen zullen getrokken worden uit de wereld, en zij zullen worden gehaat en vervolgd (Joh. 16 :1 en 2).

De Heilige Geest kwam dus: om te vervullen wat Christus voorzegd had, en scheiding te maken tusschen de zondaren in de wereld en de geloovigen in de Gemeente.

* * *

Het laatste onderhoud is geëindigd ; en in de laatste hoofdstukken van het Evangelie beschrijft Johannes ons de gebeurtenissen, die aan de komst van den Heiligen Geest vooraf gingen, n.1. de dood en opstanding van Jezus. — Dan volgt de laatste boodschap aan de geloovigen.

Hebt gij de beschrijving van de laatste boodschap van Jezus wel eens vergeleken in de vier Evangeliën ? Daarin valt een zekere climax te bespeuren, die doorloopt tot in de Handelingen.

Matth. 28:18—20. „En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Gaat dan henen, onderwijst alle de volkeren, dezelve doopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, kerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb".

Hier zegt Jezus betreffende Zichzelf, dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, en Hij begint die macht te gebruiken door opdracht te geven henen te gaan naar alle volkeren om hen te vertellen van het heil des Heeren. — Let wel, Hij zei dit tot de Joden, die nog steeds dachten aan een aardsch Koninkrijk van Jezus.

Mark. 16:15—20. „En Hij zeide tot hen : Gaat henen in de geheele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen.

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

Sluiten