Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwsgierige menigte stroomde tezamen ; men wilde het zelf zien en zich van de waarheid van dit zeldzame nieuws overtuigen. Petrus zag daarin dadelijk een prachtige gelegenheid het Evangelie te verkondigen en hij benutte haar ook heerlijk. Lees zelf maar eens met welke machtige woorden en met welk een overtuigingskracht hij tot het verzamelde volk sprak.

Petrus predikt in de gevangenis.

In Handelingen 4 zien wij Petrus met Johannes in de gevangenis. Dat is gewoonlijk geen geschikte plaats om het Evangelie te verkondigen — want dat belooft niet veel vrucht. De duivel zal zich zeker ook wel veel moeite hebben gegeven om Petrus dat duidelijk te maken. Naar menschelijke wijsheid, zou het dwaasheid wezen om daar te spreken. Petrus was voor zulke verzoekingen even vatbaar als wij. Diep in zijn hart zal de duivel gefluisterd hebben : „Petrus ! wees nu eens verstandig en spreek nu liever niet van Jezus. Wees liever voorzichtig, bedenk toch wat er zonder u van de Gemeente moet worden, spreek liever niet of althans zoo min mogelijk ; bedenk wat het spreekwoord zegt: „Spreken is zilver en zwijgen is goud" ; het is veel beter, dat ge eenvoudig de vragen beantwoordt, of, als gij meent iets ten gunste van uw zaak te kunnen zeggen, doe dat, maar breng niet het Evangelie in het geding. Wanneer gij dan toch spreken wilt, reken dan meer met hun inzicht. Wanneer gij nu gematigd zijt en een goeden indruk op hen maakt, dan krijgt ge misschien toestemming om openlijk het Evangelie te verkondigen".

Hoe onschuldig klonk dat. Petrus zeide echter: „Neen". Het was misschien de eenige gelegenheid om den Hoogepriester en Oudsten het Evangelie te brengen en die wilde hij niet onbenut laten voorbijgaan, en hoewel hij een gevangene was, sprak hij het woord met groote vrijmoedigheid en kracht, zoodat zij zich allen verwonderden en geen schuld in hem konden vinden.

Petrus voor den Hoogen Raad.

In Handelingen 5 : 27 vinden wij Petrus nog eens voor den Hoogen Raad. Nu was hun nieuwsgierigheid in grooten toorn veranderd. Het leven van den Apostel was in

Sluiten