Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun hand, doch ook toen verkondigde Petrus hun nog eenmaal het Evangelie, zoodat het hun door het hart ging (letterlijk staat er : zoodat het hun hart doorboorde, doorsneed). Zij ontroerden door de macht van zijn woordr doch het was niet een ontroering ten leven, zooals op den Pinksterdag, toen het den toehoorders zoo door het hart ging, dat zij vroegen : „Wat moeten wij doen, mannen broeders ?", doch het was een ontroering des toorns. Deze mannen verzetten zich tegen dat woord. Het doorsneed hen, maar zij werden nog toorniger en wilden Petrus en de zijnen dooden. De Heere liet het hun echter niet toe.

Zoo benutte Petrus iedere gelegenheid, die hem geboden werd om het Evangelie te verkondigen en dat was een bewijs, dat hij vol des Heiligen Geestes was.

Zoo moet ieder kind van God iedere gelegenheid aangrijpen om het Evangelie te verkondigen. Wanneer wij den Geest ontvangen hebben, kunnen wij dat ook en dan zullen wij niet zoo vaak meer -over verzuim hebben te klagen.

De schaduw van Petrus.

Laat ons nu verder zien in Hoofdstuk 5 : 15b. Hoewonderlijk toch ! de schaduw van Petrus valt op de kranken en zij worden genezen ; zelfs zijn schaduw heeft dus genezende kracht. Petrus kan daar zelf niets aan doen. Hij weet misschien niet eens, dat zijn schaduw op de zieken valt. Zijn onbewuste invloed verbreidt zegen.

O, onze onbewuste invloed is vaak van zulk een groote kracht, zoowel ten goede als ten kwade. Wat legt dat ons een groote verantwoordelijkheid op. Waar wij ook zijn en wat wij ook doen, altijd oefenen wij invloed op anderen uit. Niet alleen onze woorden en handelingen, maar ook onze stemmingen en ons gansche wezen oefenen een onbewusten invloed uit op allen, waarmede wij in aanraking komen. Op den grooten dag des gerichts zullen wij ervaren, dat onze onbewuste invloed de geweldigste was. De Heilige Geest wil dezen invloed heiligen en gebruiken. O, wat is het heerlijk te weten, dat wij zoo tot zegen kunnen worden, tot zegen en tot getuigenis ; zonder dat wij het bemerken en voelen — onze schaduw een zegen. Doch, alleen dan zal onze onbewuste invloed een zegen verbreiden, wanneer wij vervuld zijn

Sluiten