Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den Heiligen Geest. De merkwaardigste bekeeringen kunnen vaak teruggevoerd worden tot een stillen, onbewusten invloed van een leven des geloofs.

Ik heb daarvan zelf een voorbeeld beleefd. Een jongeman in mijn gemeente kwam tot bekeering door het staren op het gelaat van een Christen, die tegenover hem in den trein zat. De vrede en de vreugde, die daarover uitgegoten waren, bewezen dien jongen man, dat deze man iets moest bezitten, dat hij miste. Ja, het vredevolle, gelukkige gezicht van een geloovige, zijn vriendelijk, liefdevol wezen laten een grooten indruk na.

Petrus doorziet Ananias.

Een ander gevolg van den Pinkstergeest is dat wij een anderen blik, een andere kracht der beoordeeling van de dingen rondom ons krijgen. Zie Handelingen 5:3: „Doch Petrus sprak : „Ananias! waarom heelt de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt en onttrekken van den prijs des lands ?"

Hoe kon Petrus zoo spreken ? Niemand had het gezien, niemand Had het hem gezegd, doch zijn doordringende blik doorzag Ananias tot op den bodem zijns harten. Een man, die vol des Heiligen Geestes is, onderkent onreinheid, huichelarij, oppervlakkigheid, leugen, ontmoediging, waar vleeschelijke Christenen niets bemerken. Dat is een gewichtige zaak. Wij zouden minder godsdienstige bedriegers in onze gemeenten hebben, wanneer wij meer Christenen hadden, die vervuld waren met den Heiligen Geest. Wanneer alle Christenen met den Heiligen Geest waren vervuld, zouden de huichelaars al heel spoedig uit onze gemeenten verdwijnen. Zulk Christendom zou zich niet meer laten bedriegen, want ieder, die vervuld is met den Heiligen Geest, is als een geweten ; zijn blik is als de blik des Geestes, Die in hem woont, en voor hem schrikken de onoprechten terug als uilen voor het zonlicht. Overal bij ons in Engeland en vermoedelijk ook hier, zijn er in de gemeente menschen, die zichzelven dienen, die hun eigen eerzucht en zelfzucht willen bevredigen, lieden, die hun gaven willen toonen. Hun taal is de taal van een Christen, zij spreken veel over overgave, zij sieren zich met het kleed der heiligheid, omdat men hen alleen van den buitenkant beoordeelen kan en niet tot het innerlijke doordringt.

Sluiten