Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de machtspositie hangt zoo vaak het geheele hart, men strijdt zoo vaak om de macht van het ambt. O, dat is een fijne, scherpe proef voor de geesten, of zij macht willen afstaan ; dat is een goede proef voor de stichters en leiders van Christelijke bewegingen, of zich on-Christelijke gevoelens openbaren bij zulk een gelegenheid. Ik heb arbeiders in het rijk Gods gezien, die het beslist afwezen om hun arbeid en daarmede hun invloed met anderen te deelen ; anderen hebben er zich wel aan onderworpen, doch met tegenzin en om niet alles te verliezen. De natuurlijke mensch verzet er zich tegen, doch de Heilige Geest drijft er toe aan, om invloed aan anderen af te staan. Petrus zou van nature wel de laatste geweest zijn om zijn voorrechten aan anderen over te dragen, doch de Heilige Geest had hem gewillig gemaakt om het te doen. Dat is een kostelijk resultaat. — Wat zou het er anders in onze kerken uitzien, wanneer wij meer van dezen Geest onder ons hadden. Wanneer wij Hem in ons hart ruim baan lieten, zouden wij ook met veel meer vruchten arbeiden.

Het vooroordeel van Petrus.

In het tiende hoofdstuk werd Petrus nog verder gevoerd. De bekeering van den hoofdman Cornelius beteekent voor hem een nieuwe overgave en volledig afleggen van zijn oude Petrus-natuur. Het leven van een geestesmensch is een leven van voortdurende overgave. Maar deze stap was voor Petrus bijzonder zwaar : te erkennen, dat ook de heidenen tot het heil geroepen waren, hun het Evangelie te verkondigen en hen te doopen, terwijl hij toch zoo zeker meende te weten, dat zij absoluut niet geschikt waren om het Evangelie te aanvaarden. Als streng-gelodvige Jood verachtte hij de heidenen van jongs af. — En toch was hij aan het bevel Gods gehoorzaam, toen hem bevolen werd dit vooroordeel op te geven. Petrus was een man van overtuiging, niet een slap karakter. Alleen de kracht des Geestes, de overweldigende kracht van het Pinksterfeest kon hem van zijn vooroordeelen bevrijden. Niets is zoo moeilijk te overwinnen als diepgewortelde vooroordeelen en vooral de vooroordeelen op godsdienstig gebied. De Heilige Geest behaalt echter ook daarover de overwinning. Christenen, die met den Heiligen Geest zijn vervuld, zul-

Sluiten