Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geliefden ! ieder wedergeborene kan met den Heiligen Geest worden vervuld.

3. Het is Mogelijk om plotseling met den Heiligen Geest te worden vervuld.

In de Handelingen der Apostelen gebeurde de vervulling met den Heiligen Geest altijd plotseling ; daar is nergens sprake van een geleidelijk opwassen tot de volheid des Heiligen Geestes.

Op den morgen van Pinksteren waren de discipelen nog niet vervuld met den Heiligen Geest. Daar kwam plotseling een geweldig gedreven wind van den hemel en werden zij allen vervuld met den Heiligen Geest.

In Hand. 4 had de vernieuwde uitstorting des Heiligen Geestes plaats. Toen de discipelen neerknielden, was er nog niets van de werking des Heiligen Geestes te bespeuren, doch kort daarna werd de plaats bewogen en werden allen vervuld met den Heiligen Geest.

Paulus was door den Heere bekeerd, doch hij had nog niet den Heiligen Geest ontvangen. Toen werd Ananias tot hem gezonden, legde hem de handen op en op hetzelfde oogenblik werd hij vervuld met den Heiligen Geest.

Het is mogelijk, dat ook wij op dit oogenblik met den Heiligen Geest worden vervuld. Wij kunnen met den Heiligen Geest worden vervuld, terwijl wij dit lezen.

Hoe zult gij echter deze gave aannemen ? Eenvoudig, kinderlijk, met een oprecht hart.

Een opmerking wil ik nog even laten voorafgaan. Gij zult thans met God alleen te doen hebben, niets mag zich hierbij tusschen God en uw ziel stellen. Gij zult moeten spreken alsof gij met uw God spreekt. Het gaat hier om drie dingen :

1. om een volledige, openlijke belijdenis ;

2. om een vernieuwde, volledige overgave ;

3. om een absoluut en volledig vertrouwen.

Zegt tot uw God : „O, God! ik ben niet vervuld met Uw Heiligen Geest en ik kan niet zijn, wat ik zijn moet, zoolang ik niet vervuld ben".

Deze belijdenis verootmoedigt ons, onze trots verzet

Sluiten