Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor hen is het heel wat gemakkelijker om tijd te geven voor God. En toch ervaren wij dat velen, die in het Koninkrijk Gods arbeiden, het toch niet doen. Sommigen laten het na uit luiheid, doch ook dikwijls omdat zij het zoo druk hebben.

„En Hij zeide tot hen : Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig: want er waren er velen, die kwamen en gingen en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten...." (Mark. 6 : 31).

De discipelen hadden het zoo druk. Er waren er zoovelen aan wie zij het Evangelie hadden te brengen, zooveel menschen die genezen moesten worden. Er waren er velen, die kwamen en gingen,

en zij hadden zelfs geen tijd om te eten Is

dat niet de juiste schildering van hen, die in het Evangelie arbeiden in onze dagen ? Zij hebben zooveel menschen te bezoeken, zooveel brieven en artikelen voor de Christelijke pers te schrijven

en zij hebben zelfs geen tijd om te eten.

God zegt: „Komt bij Mij in een woeste plaats en rust daar een weinig ". Kunt gij u niet voorstellen hoe vreemd de disciplelen hebben opgezien ? Zij zullen zeker gezegd hebben: „Wij hebben nu geen tijd om ons af te zonderen, het is nu geen tijd om te rusten, er zijn nog zooveel menschen aan wie wij het Evangelie nog niet hebben gebracht Wij kunnen hen toch niet terug sturen.

Wij zullen eerst het Evangelie aan deze menschen brengen en dan zullen wij in de stilte gaan.

Doch de Heere zegt: „Neen ! laat het genezen en prediken varen en komt eerst in de stilte en rust dan een weinig".

Hij wist dat zij veel meer werk zouden kunnen doen, wanneer zij in de stilte kracht zouden verzamelen.

Ook wij allen die in dienst van het Evangelie staan, hebben het zoo noodig dit reeds vroeg te leeren. Het is noodig dat wij minder doen opdat wij méér kunnen doen. De tijd die wij met den Heere Jezus doorbrengen is geen verloren tijd.

Sluiten