Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommigen van ons hebben om opwekking gebeden. Gelooven wij inderdaad dat er nu een opwekking komende is ? Of denken wij dat de Kerk te koud en te onverschillig is dan dat er een opwekking zou kunnen komen ? Of dat het modernisme een te groote plaats in ons midden heeft en God daar onmogelijk zou kunnen werken ? Wanneer wij dat denken, is het niet waarschijnlijk, dat wij een opwekking zullen beleven. Doch laat ons bedenken dat alle dingen mogelijk zijn voor hem die gelooft.

Laat ons twee beloften Gods opslaan welke van buitengewoon groot belang zijn.

„Ik zal voor uw aangezicht gaan, en Ik zal de kromme wegen recht maken ; de koperen deuren zal Ik verbreken, en de ijzeren grendelen zal Ik in stukken slaan" (Jes. 45:2).

Koper en ijzer zijn de hardste metalen die in dien tijd bekend waren. — En God zegt: Ik zal de koperen deuren verbreken en de ijzeren grendelen in stukken slaan.

Lijkt niet soms onze kerkelijke gemeente op

koperen deuren en ijzeren grendelen ? Zoo

hard, zoo koud, zoo onverschillig ten opzichte van

werkelijk geestelijke dingen Het schijnt bijna

onmogelijk dat God ze kan bereiken. Doch God zegt: Ik wil de koperen deuren verbreken en de ijzeren grendelen aan stukken slaan

„Want Ik zal water gieten op de dorstigen en stroomen op het droge; Ik zal Mijnen Geest op uw zaad gieten en Mijnen zegen op uw nakomelingen" (Jes. 44 :3).

O, welk een dorstige wereld bevindt zich rondom ons! De grond is zeer droog. Doch God zegt: „Ik zal water gieten op de dorstigen en stroomen op het droge". — Gelooft gij het? — Indien wij geloovig bidden zal God het doen.

Ik geloof, dat er nauwelijks een tijd was zóó droog als die welke voorafging aan de opwekking,

Sluiten