Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel en al in Zijn bezit hebben vóór Hij Zijn wondere kracht in ons kan storten. Willen wij dat inderdaad ?

De Heere Jezus is hiér vanmiddag en strekt Zijn doorboorde handen naar u uit en zegt: „Ik deed alles voor u — wat doet gij voor Mij ?" Zijt gij voornemens Hem te geven alles wat gij zijt en hebt en bereid u op het altaar van Zijn dienst te geven ? — Dan zijt gij instaat de volheid van den Heiligen Geest te ontvangen.

Nu nog één punt.

Velen willen zich overgeven. Zij geven.zich geheel aan God en tóch ontvangen zij niet de volheid van den Heiligen Geest. — Waarom niet ? —

Wij hebben geloof noodig. De vervulling met den Geest is een gave, evenals de verlossing, onze zaligheid een gave is. Zoovele menschen bidden : „Heere, geef mij de vervulling met den Heiligen Geest". Iederen dag opnieuw bidden zij: „Geef mij de vervulling met den Heiligen Geest". God hoort dit, doch reeds vóórdat wij er om bidden wil Hij, dat ons de Heilige Geest zal worden gegeven.

Wanneer een vriend mij een boek aanbiedt, moet ik dan zeggen : „Toe, geef mij dat boek 1" — Dat doen wij immers niet! Wij strekken onze hand uit en nemen het boek aan.

Wilt gij de volheid des Geestes bezitten ?

Wilt gij kracht bezitten om uw Meester te dienen ? Wilt gij deze drie stappen nu doen ?

Wilt gij den Heere nu iedere bekende zonde belijden en uw leven Hem aanbieden, al wat gij zijt en hebt Hem beschikbaar stellen ? Alles doen wat Hij van u verlangt en dan zeggen: „O, Heere, ik aanvaard de volheid van den Heiligen Geest nu"?

Als gij dit wilt doen. zal Hij het u schenken. — Wilt gij het nu doen ?

Sluiten