Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij zijn Hem meer dan onderdanen of volk. Hij is hét hootd,

wij zijn de leden van Zijn lichaam. Hij is de vriend van zondaars, wij Zijn vrienden, Joh. 15:15. Hij gezeten op Zijn troon, Zijne Bruid als een met Hem, gezeten in Zijn troon, Openb. 3:21."

De welbekende Geref. schrijver DS. J. W. A. NOTTEN schreef indertijd over het kruisopschrift: "Jezus de Nazarener, de Koning der Joden," het volgende:

"Hij is inzonderheid de Koning der Joden, Israël heeft Hem verworpen, maar Hij 'behoudt op Israël Zijn recht; en dat recht zal aan Israël ten zegen zijn. Zwaar boet Israël de verwerping van den Messias, Die tot het Zijne kwam, maar door de Zijnen niet werd aangenomen. Verdreven uit hun land, zwerven de Joden als ballingen over de aarde; de vloek Gods rust op hen; zij leven daarheen en sterven zonder God, zonder Christus, zonder hoop. De kreet: "Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen" is ontzaggelijk beantwoord uit den hemel. Maar Israël bestaat Het bestaat als levend getuige van Gods wrekende gerechtigheid, maar ook als bewijs van 's Heeren trouw. Het bestaat door Gods macht. Het heeft levenskracht behouden. Ach, Israël is vervolgd, verdrukt, gemarteld; zijne geschiedenis is met bloed geschreven, maar men heeft het niet kunnen uitroeien, omdat er beloften des Heeren voor dat volk zijn, omdat Tezus hun Koning is. Voor dat volk bad Hij aan het kruis. Het is een eigenaardig volk; allerwege kenbaar heeft het zijne eigenaardigheid gedurende 19 eeuwen niet afgelegd. De Jood is overal, onder elk klimaat, onder allerlei omstandigheden Jood gebleven. Verspreid van de Noord- tot de Zuidpool, leeft Israël onder allerlei regeeringsvormen, zonder een eigen vorst. Jezus is de koning der Joden. Straks breekt de dag aan, waarop Simeons profetie zal vervuld worden en Christus tot heerlijkheid Zijns volks Israël, in de harten van het overblijfsel naar de verkiezing der genadé zal schijnen. Nu worden slechts de enkelen uit Israël gered. Ondanks allen arbeid zal het bij enkelen blijven. Wel worden zij meerder, naarmate de dag der genadige bezoeking Gods nadert; maar als die heerlijke dag is aangebroken zal het volk, zullen de Joden tot God worden bekeerd. Aangegrepen door de barensweeën der nieuwe" geboorte, zal de Heilige Geest hen leiden tot hun lang versmaden Koning. Terwijl de heerlijkheid van Christus op hen rust, Zijn Geest, in hen woont, wordt Israël wederom maar nu door den arbeid des geloofs en der liefde, ten zegen voor de wereld. De wereld is des Heeren. Niet slechts heeft de Vader Hem "den troon van Zijn vader David" gegeven, niet slechts zal Hij over het "Huis Davids" Koning zijn, ook de

Sluiten