Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoekt. Gaarne zou ik eerst hierop eenig antwoord van u ontvangen. Dat antwoord heb ik gezonden en medegedeeld, dat mijns inziens, deze zaak in strijd was met de Schrift, en hem waarschuwde dat deze richting gevaarlijk was voor de zielen dergenen die haar volgden. De deur der onderlinge samenkomsten, was dus tot mijn leedwezen, voor mij gesloten.

Waarom zijn nu deze samenkomsten, terwijl ze toch godsdienstige samenkomsten zijn, gesloten voor anders denkenden ? Is het omdat het geen licht kan verdragen? den toets niet kan doorstaan? In alle geval is het een handeling, die onwillekeurig wantrouwen wekken moet, en door de Schrift veroordeeld wordt, daar Paulus, in het hoofdstuk aan het talen spreken gewijd, vers 23 zegt: Indien dan de geheele gemeente bijeen vergaderd ware en zij allen in vreemde talen spraken, en eenige ongeleerden of ongeloovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen dat gij uitzinnig waart? Dus bij deze samenkomsten was de deur open en ieder was in de gelegenheid in te komen, te zien en te hooren; en het is inderdaad vreemd te noemen, dat men eerst met deze beweging instemmen moet, om de onderlinge samenkomst te mogen bezoeken, terwijl de gelegenheid tot onderzoek benomen wordt, hetwelk toch eerst noodig is, om tot instemming te kunnen komen. Blindelings moet men dus gelooven dat de zaak naar de Schrift en in orde is, terwijl toch al wat men bedekken en verbergen moet, wat het licht niet kan verdragen, in zichzelf reeds is veroordeeld. Zou er ééne zaak van God zijn, die den toets van het onderzoek niet kan doorstaan? Wij zeggen immers: neen. Wat van God is, wil openbaar zijn, want het is licht.

Denken wij nu aan deze afgesloten samenkomsten, dan is het niet te ontkennen, dat daaraan voor hen, die ze bezoeken, groote gevaren verbonden zijn, te meer daar op die, welke gehouden wordt met hen, die den Pinksterdoop ontvangen hebben, profetiën en openbaringen des Geestes gegeven worden, die tot de treurigste toestanden en afdwalingen kunnen leiden* Daarvan geeft de kerkgeschiedenis ons de treurigste voorbeelden, en bij de Pinksterbeweging in Duitschland heeft het daaraan helaas 1 niet ontbroken. Hier zijn die afwijkingen nog niet ontdekt, ik zeg ontdekt,

Sluiten