Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volle berekend op de behoeften van den zondaar. Want de- % ze is niet bloot wat wijsheid, kennis of troost noodig, maar verlossing van dood en graf, van satan, zonde en hel. De - mensch is van nature dood en op weg naar den eeuwigen dood. Hij kan zelfs met zijn allerbeste werken voor een vlekkeloos heilig God niet bestaan. Zijn toestand van nature is in een woord vreeselijk boven alle beschrijving, want hij moet straks sterven en daarna komt het oordeel, terwijl er niets of niemand in hemel of op aarde is die hem kan redden van een wissen ondergang. Ja, er is toch een, geliefden- / en zijn naam is Jezus, een zoete naam, die aanduidt dat Hij \verlost van het allergrootste kwaad en deelgenoot maakt y/f^ca. het allerhoogste goed. Jezus is de Zaligmaker voor / lichaam en ziel, voor leven en sterven en voor het verleden, "Héden en de toekomst en de zaligheid is in geen anderen. De Apostel en zijne helpers predikten Hem als den Ge/ kruisigde, Die dood geweest is en weder levend is geworden en leeft in alle eeuwigheid. Wat zou nog een Jezus ons ba-^. ten zonder het kruis. Want aan het kruis is Hij tot zonde ëïTvleek voor ons geworden. Daar heeft de Vader ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanloopen. Daar heeft net Gode behaagd hem te verbrijzelen, opdat wij niet voor Zijne voeten verbrijzeld zouden worden. De Joden begeerden een teeken en de Grieken zochten wijsheid, maar de Apostel Nzeide: "Doch wij prediken Christus den Gekruisigde, den / Joden wel eene ergernis, en den Grieken eene dwaasheid, maar hun, die geroepen zijn, beide Jodèn en Grieken, predi-/> ken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods." ' & Verder werd Christus Jezus door Paulus en diens helypers voorgesteld als de Heere, de machtige Heerscher, Die ' en krachtens de schepping en krachtens de herschepping ten volle macht en eigendomsrecht heeft over de geloovigen en Die heel hun leven wil beheerschen. Hij is alleen groot en Hij zij alleen verheven! Als hun liefderijke Meester, Die hun vrijkocht met Zijn eigen dierbaar bloed uit de slavernij van satan en zonde, dienen de geloovigen Hem te erkennen en te dienen. Hem dienen met inspanning van alle & krachten als vrije liefdeslaven; meer nog, als Zijne kinderen, die Hij tot de heerlijkheid leidt. Beliidt Hem. o zon-

Sluiten