Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kast zelfs een paar gelakte vazen „geschenk der Mahatmas". Zoo speelde van toen af de „heilige kast" een voorname rol bij de phenomena. Dit was voor de Hindoes niets nieuws; bij verschillende andere secten had juist hetzelfde plaats ('). Ook daar heilige kasten met portret van den goeroe en dezelfde bijgelooviae afgodische vereering en vrees van de Hindoes, zoodat niemand zoo'n .shrine" van zijn plaats mocht brengen of ook maar aanraken.

In Indië waren aldus als gevolg der reclame voor de phenomena, reeds een honderdtal Theosophische afdeelingen opgericht, waar de geheime wijsheid der Thibetaansche Mahatmas, van wondertoeren vergezeld, aan de Hindoes werd voorgehouden, toen plots in 1884 een storm opstak „die een tijd lang deed vreezen," dat „de Vereeniging door zijn geweld zou neergeveld worden" (A. Besant).

Eén vrouw is. honderd mannen te erg, dit vond ook in dit geval bevestiging.

Da ontmaskering.

We zijn thans gekomen aan de beruchte ontmaskering van Msvr. Blavatsky te Adyar, waardoor plotseling èn aan de „heilige kast" èn aan de Mahatmas èn aan de „phenomena" een zeer prozaïsch einde kwam. Dat was,.zooals dei leze*zich herinneren zal, het derde en laatste punt mijner polemiek met den Heer Labberton. Laat ik nog eens aanhalen; wat hij in Het Nieuws wist te venellen.

„Ik ben naar Adyar, het theosofisch hoofdkwartier bij Madras

toe gegaan Ik heb de plaats van de „valsche

wand" in de shrineroom opgezocht daar aangebracht bij afwezigheid van H.P. Blavatsky, die reeds maanden lang in Engeland vertoefde, door den huisbewaarder Coulomb en diens echtgenoote . . . . en van wie de jeugdige Heer Hodgson, die zelf nooit H. P. Blavatsky gezien had toen hij zijn ontmaskering schreef, al zijn verhalen had. Enkele grove flaters hier door Labberton begaan, zijn reeds vroeger aangetoond. Hier volge nu de rest.

(') Bij de Radha Soamis en de, Deva Samaj. ffarqaha* bl. 170.

Sluiten