Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de rest hebben volgaarne en zonder medelijden met mij, de gedachte opgenomen. Trek zelf de conclusie. Ik ga natuurlijk niet de .woestijn" in vóór dat Olcott, die spoedig naar Indië vertrekt, daar te Adyar de zaken heeft geregeld en het complot ontrafeld. De Coulombs kregen 10.000 roepies, gelijk thans is bewezen (1) ten einde de Vereeniging te vernietigen; maar als alles in orde is gebracht, dan ga ik weg, waarheen weet ik nog niet; dat komt er ook'niet op aan, als het slechts aan een ieder onbekend blijft. * *

De twist over de echtheid der brieven en het bedrog met de .Shrine" moest natuurlijk buitengewone bela ïgstelling wekken bij de Vereeniging voor zielkundig onderzoek in Engeland. Deze vereeniging, den 25 Februari 1882 te Londen opgericht door bekende geleerden, stelt zicb ten doel allerlei verschijnselen van Spiritisme, gedachten-overdracht, zwijgende suggestie, hypnotisme enz. na te speuren en zoo mogelijk te verklaren. Hare leden waren allen mannen van wetenschap en bijzonder in staat om op dit gebied te kunnen oordeelen, tevens overtuigd, .dat er in den hemel en op aarde zaken zijn (2), waarvan zich onze philosophie geen denkbeeld vormt." Zij stelden o. a. een boek samen .Phantasms of the Living" dat een vijfhonderdtal verschijningen bevat, welke hun na ernstig onderzoek gegrond schenen. Wij hebben dus niet tëdoen met wonderschuwe lieden, en voor hun absoluut „fair play" (onpartijdigheid) in het onderzoek staat ons hun karakter van Engelsch geleerde borg. Aan deze vereeniging was dus het onderzoek in de opzienbarende gebeurtenissen te Adyar met de best mogelijke waarborgen toevertrouwd. Het reeds in Mei samengestelde comité dat onder zijne leden telde:

(") Annie Besant, (1. c. bl. 53) zegt „dat ze 1000 roepies ontvingen . . . Generaal Morgan 150 roepies; de som is echter van ondergeschikt belang. De waarheid is, dat de brieven niet gekocht werden. Ze bleven het eigendom van Mevr. Coulomb. Deze kreeg alles samen voor geleverde copie 150 Roepies. Hartmann heeft schriftelijk verklaard, .dat dit steeds zijne meening was geweest, dat Mevr. Coulomb niet nit geldzucht had gehandeld, maar uit wraak." Aldus in de Christian College Magazine van April 1885 Collapse, bl. 54.

(") There are more things in heaven and on earth Horatio, than are dreamt of in your philosoph .Hamlet."

Sluiten