Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een wetenschap zeg ik ?!

Een wijsgeerig gevoelen liever dat de ziel voor een zuiver geestig of onstoffelijk wezen verklaart. Doch het kan ook in algemeenen zin opgevat worden als 't tegengestelde van het materialisme. Alle wijsgeerige stelsels welke het bestaan van God als den oneindigen geest en den mensch als een zedelijk wezen beschouwen behooren tot dit spiritualisme.

Het moderne spiritualisme is van gelijke beteekenis als het spiritisme. Alleen hebben ter onderscheiding, zij die aan wedergeboorte gelooven, haar als een noodzakelijk iets aannemen, zich spiritisten genoemd. De spiritualisten gelooven niet aan wedergeboorte, beschouwen haar niet als een noodzakelijk iets. Toch kunnen zij niet ontkennen dat Christus en Johannes komst voorspeld was, dat zij geïncarneerde wezens van hoogere orde waren. Vaak zien wij denkers geboren worden in families, die nooit iets dergelijks voortgebracht hadden. Van atavisme kan dus geen sprake zijn. Soort zocht soort. Een Christus werd bij nederige ouders geboren, uit een moeder haast net zoo nederig als Hij zelve.

Als Christus wedergeboren was als zoon van Herodes, zou zijn leer even schoon zijn geweest?

Hopende ik u niet te veel vermoeid of verveeld heb, want ieder mensch heeft zich in een geliefkoosde richting ontwikkeld en is voor andere richtingen minder verdraagzaam, noem ik mij

Hoogachtend enz.

Ja, Colmans! Je hebt gelijk. Als mijn boekje genoeg opbrengt zal ik uw secreet vraagstuk oplossen; het staat in nauw vërband met de oplossing van het sociale vraagstuk, Van moleculaire wisseling der stof hebben weinigen een gezond idee. Al ons voedsel hebben wij uit de planten- en dierenwereld, uit den schoot der aarde. Onze exramenten of faecaliën, behoorlijk in den bodem verwerkt, zal dien bodem een grootere vruchtbaarheid geven. Niet dat bewaren in kelders alsof 't gouden schijven waren. In Parijs wordt 't rioolvuil reeds geëxploiteerd, naar ik meen, en zoo elders. Naar mijn inziens niet genoeg. Nie-

Sluiten