Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der? Veel is er overgebleven, als we het maar willen zien. Het gaat dus om die verschijnselen, die vallen buiten het gewone veld van wetenschappelijk onderzoek en daaronder dan zoowel de stoffelijke als de geestelijke processen. Zonder dit terrein in zijn geheel te overzien, kunnen we er enkele van noemen. Zoo vinden we wel-iswaar niet bij alle personen, maar toch bij sommige, die dan „medium" heeten, als paraphysische verschijnselen, de telekinesie, het voorwerpen „op afstand" laten bewegen (hieronder valt ook het gebruikmaken van de wichelroede) en de afscheiding van stoffen (teleplasma). Als voorbeeld kunnen we hier noemen Thérèse N e u m a n n. Dit gebied wordt bewerkt door Dr. O s t i e met Rudie Schneider te Parijs en door Bernouille te Zürich. Beiden hebben bij het optreden van deze stoffen de werkzaamheid van infraroode stralen kunnen aantoonen.

Naast deze paraphysische verschijnselen kennen we de parapsgchische, waaronder vier groepen te onderscheiden zijn en wel:

1. Telepathie, ook wel genoemd helderziendheid, voorgevoel, somnambulisme of clairvoyance. Daarmee wordt bedoeld het weten van dingen, zonder dat het op de gewone wijze is medegedeeld. Men onderscheidt de spontane telepathie, zooals die blijkt uit onderzoekingen van P r i c e te Londen. Wij kennen die verhalen van een moeder, die haar zoon in gevaar wist op zee, omdat ze het „voelde". Ook zien we dit verschijnsel in de verhouding van twee vrienden, wanneer de één iets zegt en de ander antwoordt: „Daar dacht ik juist aan". Er bestaan verschillende aanwijzingen, dat Swedenborg deze gave bezat. Voorts kennen we de experimenteele telepathie, waarover onderzoekingen door Heymans in Groningen zijn verricht.

2. Psychometrie, d.w.z. dat aan voorwerpen beschreven wordt, wat er om deze voorwerpen zich heeft afgespeeld.

3. Profetie. Uit droomen, uit voorwerpen wordt de toekomst voorspeld.

4. Excursie-verschijnselen of de uittreding van den geest uit het lichaam, waardoor ontmoeting van geesten, ook de geesten van afgestorvenen, verklaarbaar zou zijn.

Ziehier het terrein van het wonder in onzen tijd. Op dit terrein vinden we strijd. Dat deze strijd mogelijk is, vindt zijn oorzaak, evenals dat in het algemeen bij eiken strijd het geval is, hierin, dat

Sluiten