Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het doel der opvoeding ligt (bij 't humanisme) niet in God, in de kerk, in den staat, in de maatschappij, maar in den mensch zelf, die opgevoed wordt". Zie, daar vinden we nu precies omschreven, wat U in de reclame van het Chr. Instituut op iedere bladzijde treffen moet.

Wel begint een brochure te wijzen op onze roeping om God te verheerlijken, maar dan komt practisch deze levensroeping toch neer op Zelfontwikkeling, ontwikkeling der persoonlijkheid, innerlijk gróót worden, manifestatie van het gróóte in ons, dat Ds. Kuyper noemde: het goddelijk „atoom", dat zich als Persoonlijkheid openbaart.

Waarlijk, achter al die groote woorden zit een stelsel, een logisch sluitend geheel, een eigen richting: Als we ons zelf ontwikkelen en persoonlijkheid worden, dan wordt God verheerlijkt — en dan strekt het toppunt van deze pyramide zich uit tot Christus.

Maar ieder Christen, die Gods Woord kent, voelt hier de anti-Christelijke strekking doorschemeren in al die groote woorden. Deze „zelfontwikkeling met Gods hulp" is niets anders dan de verderfelijke practijk van het Humanisme, dat in den mensch vindt „de kiem van de ware gelukzaligheid", zooals in het volgende uitknipsel uit *n strooibiljet van den Christelijken Cursus duidelijk te lezen is.

Allen ontvingen niet het zelfde. Gelijk in de kiemen van planten en dieren een oneindige verscheidenheid verscholen ligt, alzoo ook in de kiemen van het geestelijk leven der menschen; het is de verscheidenheid van aanleg, van gaven van hoofd en hart.

In dien aanleg ligt de kiem van de ware grootheid, rijkdom, van macht en waarde, van de ware gelukzaligheid.

Hij is waarlijk groot en daardoor machtig, rijk van waarde en gelukkig, in wien die aanleg is ontwikkeld tot Persoon» lijkheid, zijn leven en arbeid toonen het merk des Scheppers, de hoogste keur". Het is dan ook een vaag teeken als er menschen zijn, die den Cursus „een eereplaats geven naast den Bijbel-' zooals een Circulaire vermeldt.

Uiteraard kon ik maar hier en daar grepen doen — de belangstellende lezer ga de brochures en circulaires zelf na en oordeele dan zelf of 't niet van het begin tot het einde klink-klaar Humanisme is.

Sluiten