Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 u

Het kenmerkende in zijn leven is nu echter dit! dat dit ideaal nimmer als „leidend motief" van zijn leven te beschouwen is. Hij trachtte niet naar de egoïstische idee: Ik moet mijn persoonlijkheid vormen en ontwikkelen, de eenige, autonome bouwheer zijns levens te zijn. Persoonlijkheidsontwikkeling bleef hem een vreemde, tegen zijn diepste wezen ingaande, gedachte.

Opvoeding tot persoonlijkheid in den zin van Bodelschwingh is dus opvoeding tot het Christendom, tot overgave aan God en aan Christus. De vorming der persoonlijkheid komt niet zoo tot stand, dat men van haar spreekt, dat het persoonlijke leven leven opgevoed wordt, dat de kinderen worden geleerd zich als persoonlijkheid te voelen, hun Ik een groote beteekenis toe te kennen, maar zoo: dat voor hun oogen God en Christus groot worden, dat zij leeren danken, zich buigen, gehoorzamen liefhebben, dienen, zich leeren overgeven. Ontwikkeling der Persoonlijkheid komt juist daardoor tot stand, doordat de persoonlijkheid overgegeven wordt.

Deze regel, door Jezus uitgesproken (Luc. 9 : 23—25) wordt door het leven van Bodelschwingh duidelijk geïllustreerd".

Trouwens dat is de ervaring van alle grooten in Gods Koninkrijk geweest. Wij behoefden om een voorbeeld daarvan te zien niet in Duitschland te zoeken. Maar ik heb dit citaat gekozen, omdat ik nergens zóó duidelijk uitgesproken vond: hoe de Christelijke persoonlijkheid wordt ontwikkeld.

Sluiten