Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paalde regeeringsvorm is, De menschen worden verhinderd van de goederen en de diensten te genieten, die zjj zoo gemakkelijk zouden kunnen verkrijgen indien het hun toegestaan werd.

Toch is het onmogelijk aan te nemen, dat de intelligentie van den mensch niet in staat zou zijn om den „overvloed" te distribueeren, die hij thans produceeren kan. Men kan ook niet genoeg herhalen, dat het een probleem van distributie is. Want iedereen weet en ziet, dat onze overvloed door ons zelf steeds weer vernietigd wordt.

Als wij niet ten gronde willen gaan, dan moeten wij uit een „economie van schaarste en tekort" overgaan naar een «economie van overvloed». Dit kan niet in een maat' schappij uitgevoerd worden, die angstvallig met een steeds te krap productieplan blijft werken, maar slechts in een gemeenschap die op ruim opgezette productie is gebaseerd. Het probleem is alsdan: Hoe kunnen wij een overvloed verdeelen ? —

Wat is nu de voor de hand liggende oplossing ?

Zij is deze, dat wn' het levensprincipe dat ons in de Bergprediking bekend gegeven is, in volle toepassing brengen. Indien u zegt, dat dit een verandering in de menschelijke natuur vereischt, dan is dat zonder twijfel juist. Maar zien wij dan niet dat die verandering zich voor onze eigen oogen begint te voltrekken ?

Men zou dikwijls wenschen dat deze verandering des harten, zich spoediger zou voltrekken. Maar laten wij ons dan herinneren „dat het vrecselijk is te vallen in de handen des Levenden Gods'' (Hebr. 10 : 81.) De traagheid van deze verandering in de menschelijke natuur, die met Pinksteren begon, heeft ten doel allen die bereid zijn denoodige veranderingen in onze Sociale en Economische orde te aanvaarden, in staat te stellen zonder vrees voor den Zoon des Menschen te verschijnen.

Wat is dan de beste benaderingsmethode tot deze ideale .oplossing? Een Theocratisch Gemeenebest!

Laat ons allereerst het crediet der Natie gebruiken als Producenten-Crediet voor het financieren van woningbouw, door het „normale gebruik" van geld. Dit is bereikbaar door het benoodigde crediet rente-vrij dooreen Nationale

Sluiten