Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de ziel die zondigt zal sterven." Maar Hij is voor ons gestorven: „Hij gaf zijne ziel tot een rantsoen voor velen." Wij waren onder den vloek: „ Vervloekt is de man, die niet blijft in alles, wat geschreven is in het Boek der Wet, om dat te doen." Maar die vloek is opgeheven: „want Hij is voor ons een vloek geworden. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld en door zijne striemen is ons genezing geworden." Hij heeft onze zonden in zijn eigen lichaam gedragen op het hout." Daarom is Hij mensch geworden, was hij veracht en verworpen, „een Man der stnarte en verzocht in krankheden". Hij is in onzen angst geweest. Daarom heeft Hij de verzoeking verduurd; daarom heeft Hij in Grethsemané bloed gezweet, is Hij gegeeseld, bespuwd, met doornen gekroond, en aan het kruis genageld geworden. Wij waren slaven, maar hij kwam, om ons vrij te maken. Maar de losprijs, dien Hij betaalde, was zijn eigen bloed. „ Wij zijn gekocht door het dierbaar bloed van Christus." Wij waren gevangenen voor den Rechter, ter dood veroordeeld, maar hij verliet des Vaders troon, en kwam tot ons en stond ons ter zijde zeggende: Ik zal voor hen sterven, opdat zij vergeving bekomen en eeuwig leven.

En thans, nu Hij tot zijne heerlijkheid in den Hemel is terruggekeerd, leeft Hij aldaar, om ons te behouden, Hij waakt over ons, spreekt tot ons door zijn woord en door zijnen Geest, luistert naar onze gebeden, bepleit onze zaak, helpt ons in onze zwakheid, en „leeft altijd om voor ons te bidden." Zoo behoudt Hij ons, beide door zijnen dood en door zijn leven; Hij heeft al onze

Sluiten