Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFVALLIGE DISCIPEL KOM!

Uw geval is van een bijzonderen aard, want gij zijt reeds eenmaal' tot Jezus gekomen, maar gij hebt hem verlaten , gij hebt u van hem afgekeerd! Gij zijt nabij geweest, maar nu zijt gij verre. Uwe zonde is zeer groot! Gij hebt iets van de liefde van Christus gesmaakt, en toch hebt gij hem verloochend. Gij hebt helderder licht en grooter voorrechten genoten, dan zij die nooit geweten hebben wat godsdienst is. Gij zijt toegelaten geworden tot de kudde en heb de grazige weide gesmaakt, waarmede de goede Herder zijne schapen voedt, en echter hebt gij die heilige stalling verlaten. Uwe afwijking begon misschien in het geheim met de verflauwing des gebeds en de verwaarloozing van Gods woord. Of wel gij gaaft toe aan deze of gene verzoeking, maar gingt niet tot Christus om vergiffenis, en zoo zijt gij van lieverlede zorgeloos geworden. Gij onderhoudt misschien nog eenige uitwendige betooning van vroomheid, maar uw hart is niet recht voor het aangezicht des Heeren. Het is koud en dood. Misschien hebt gij u in de armen van wereldsche vermaken geworpen en zijt een voorbeeld geworden van dat woord der Schrift: „Zoo iemand de wereld liefheeft, de liefde des vaders is niet in hem." Ja, uw toestand is misschien nog erger: gij zijt tot eene openbare zonde vervallen, en hebt een laster gebracht op den naam van Christus, gij hebt al die gelegenheden tot goed doen verloren welke gij zoudt gehad hebben, indien gij geen afvallige geworden waart. Zoo hebt gij dan u zeiven aan God ontroofd, en misschien nog anderen daarbij!

Sluiten