Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanhopend zondaar, kom!

Misschien zegt gij: „de genade is voor anderen, maar niet voor mij. Ik ben te slecht geweest, ik heb de grootste voorrechten misbruikt en de sterkste overtuigingen verkracht. Ik heb tegen God gestreden en misdaden gepleegd die iedereen zouden doen huiveren. Voor mij kan er geene vergeving zijn." Hoor, zondaar! God zegt: „Al zijn uwe zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Zoo waarachtig als ik leef, Ik heb geen lust in den dood eens zondaars, maar daarin, dat hij zich bekeere en leve. Bekeer u, want waarom zoudt gij sterven? Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden!" van alle en dus ook van de uwe. Luister: Hij is machtig ten einde toe zalig te maken allen, die door hem tot God gaan," en dus ook u. Luister: „Jezus Christus is in de wereld gekomen, om zondaars zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben." Hij maakt de voornaamste der zondaren zalig, en dus kan Hij ook u zalig maken. David, die eenen moord had begaan; Petrus die Hem verloochend heeft; de moordenaar aan het kruis, duizenden, die geroepen hebben: „Kruist Hem!" Paulus, de vervolger der gemeente — deze allen zijn zalig geworden. Vreest gij, dat gij eene zonde gepleegd hebt, die niet vergeven wordt? Uwe vrees zelve is het duidelijkste bewijs, dat gij die zonde niet begaan hebt. Van welken aard die zonde dan ook zij (en velen zijn van meening, dat die zonde thans niet meer kan gepleegd worden,) zoo is dit toch zeker, dat indien iemand haar ook beginge, hij er toch nooit over

Sluiten