Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld, waar ieder mensch zijn evenmensch tracht te overtreffen?

Er is geschreven in het Woord van God: „De vreeze des Heeren is het begin der wijsheid."

Als al onze scholen en colleges deze tekst als blazoen op haar muren schreven en als eèn schat in hun hart bewaarden, wat een machtige revolutie zou dit teweeg brengen. Een revolutie, niet om af te breken, maar om op te bouwen; niet oiü te vernietigen, maar om te herstellen; niet een verwoesting en bloedstorting, maar een geordende vooruitgang; een vernieuwing en verheffing en een bestendige vrede. •

Wij hebben duizenden leeraren in onze scholen, zoowel mannen als vrouwen, die dit a.b.c. van wijsheid nooit hebben geleerd. •

Is het zoo niet te verwonderen, dat er een ras opgroeit van mannen en vrouwen, slap en week van karakter en van inferieure moreele graad? Wij mogen niet dulden, dat een natie hiet leeft uit de fundamenteele grondslagen van wijsheid en moraal. J^-aPP

Stelt u zich voor de verandering, als alle onze jonge mannen en vrouwen konden zeggen: „Ik, uw dienstknecht, vrees den Heere van mijn jeugd af."

De natie heeft God vergeten, negeert God. Onze verzekerdheid ligt niet in onzen Koning, noch in ons Parlement, noch in partijen, noch in het volk, maar in het teruggaan'naar God!

Leg weder het fundament, hetwelk het beginsel is van ware wijsheid — de vreeze des Heeren!

Als ieder mensch, van den Koning op den troon tot den bedelaar op de straat dit deed, dan zou de moraal meer verbeteren en het kwaad meer beteugeld worden dan door duizend politiemannen.

Deze steeds blijvende consequentie zou meer effectief zijn in het doen gehoorzamen aan de wetten dan dat alle rechters en officieren van, Justitie dit zouden kunnen doen.

Meer onderrichtend en verheffend dan duizend scholen en colleges.

Meer vernieuwend en opbouwend dan duizend handelingen van het Parlement. (

Meer heilzaam en gezonder dan al de gevangenissen en verbeteringsgestichten.

Sluiten