Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAAROM KOMEN DE ZIEKTEN OVER ONS ?

De ziekten worden ons toegezonden : A. Als straf ;

B. Als beproeving.

A. Als straf : wegens ongehoorzaamheid aan den heiligen wil van God (zonden van allerlei aard).

1 Kor. 11 :30. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken : en velen slapen.

Lev. 26 : 15, 16. Zoo gij Mijne inzettingen zult smadelijk verwerpen, en zoo uwe ziel van Mijne rechten zal walgen, dat gij niet doet al Mijne geboden, om Mijn verbond te vernietigen ; dit zal Ik u ook doen, dat Ik over u stellen zal verschrikking, tering en koorts, die de oogen verteren en de ziel pijnigen ; gij zult ook uw zaad tevergeefs zaaien, en uwe vijanden zullen dat opeten.

Deut. 28 : 15, 21, 22, 58 en 61. Daarentegen zal het geschieden, indien gij der stem des Heeren, uws Gods, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijne geboden en inzettingen, die ik u heden gebiede, zoo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen.

De Heere zal u de pestilentie doen aankleven, totdat Hij u verdöe^'van het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven. De Heere zal u slaan met tering en met koorts, en met vurigheid en met hitte, en met droogte en met brandkoren, en met honigdauw, die u vervolgen zullen, totdat gij omkomt. Indien gij niet zult waarnemen te doen al de woorden dezer Wet, die in dit boek geschreven zijn, om te vreezen dezen heerlijken en vreeselijken Naam, den Heere, uwen God.

Ook alle krankte, en alle plage, die in het boek dezer Wet niet geschreven is, zal de Heere over u doen komen, totdat gij verdelgd wordt.

Jes. 59 : 1, 2. Zie, de hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen ; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen hqoren. Maar uwe ongerechtigheden maken eene scheiding tusschen ulieden en tusschen uwen God, en uwe zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.

Uit deze teksten zien wij dat de zonden de oorzaak der

Sluiten