Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geholpen ? Toch wel, maar haar geloof werd slechts beproefd.

Ook schrijver dezes heeft eenzelfde ervaring opgedaan.

Jarenlang werd hij gekweld door niersteenkoliek ; dit werd zoo erg dat hem door den arts alle eenigszins inspannende beweging zooals ook het fietsrijden verboden werd, ook drong die arts aan op eene operatie ; hij was daardoor ook vrijwel onbekwaam geworden voor zijn werk. In zijn gebed kreeg hij echter de zekerheid dat God hem toch nog tot Zijn werk bleef roepen. Dit gaf hem de vrijmoedigheid om geloovig de genezing van zijn lichaam uit Gods hand aan te nemen. Was hij onmiddellijk genezen ? Ja ! EVENWEL VIEL UITERLIJK DAARVAN NOG NIETS TE BESPEUREN, want de pijnen ; die hij tevoren had, bleven nog. Hij ontving echter de genade om zich geloovig aan God te kunnen blijven vastklemmen. Hoewel de pijnen in den beginne schijnbaar niet verminderde, toch bleef het bij hem vaststaan : „God heeft mij genezen". Hij vatte zijn werk weder op, schaftte ^cj^.een motorfiets aan, reed vier jaren achtereen, dagelijks vele uren daarop, en kwam soms oververmoeid thuis. En wat gebeurde er ? namen de pijnen daardoor toe ? Ja, dat had volgens menschel ij ke berekening het onvermijdelijk gevolg moeten zijn, maar prijst God ! HET TEGENGESTELDE HAD PLAATS. De pijnen verminderde langzamerhand, en na drie jaren waren ze volkomen verdwenen.

Gij die dit leest, zeg mij, had hij tevergeefs op God gebouwd ? Wij verhalen dit om aan te toonen dat het slechts op vertrouwen aankomt. Naar het uiterlijke was er van genezing geen sprake, maar het geloof kon toch die genezing aangrijpen. Het geloof werd beproefd, en maakte daarin rijke winsrf, want het werd niet teleurgesteld.

Diezelfde winstA voor de eeuwigheid wordt ook gemaakt wanneer de geneang nog uitblijft omdat de ziekte als eenen straf gezonden werd ; de winstf voor de ziel, wanneer de straf gewillig gedragen wordt, blijft nooit uit. Nemen we ten deze, het geval van MirjanVs melaatschheid maar weer tot voorbeeld. Voorloopig kreeg zij nog geen genezing, en dat was voor haarj jïfe zuster van de groote leider des volks, zeker niet prettig ; maar toch hoe zal haar ziel gejubeld heb-

Sluiten