Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetgeen God de mensen wil geven, overtreft al het denken en gevoelen. Onkundig zijt gij in deze zaken, zoo gij Jezus Christus niet hebt aangenomen.

Want wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des menschen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die Hem vreezen. 1 Cor. 2 : 9.

Hieruit ziet gij ten duidelijkste God niet te kunnen verstaan, zonder Hem lief te hebben. Wanneer gij Hem liefhebt, gelooft gij in Jezus Christus en den Heiligen Geest. Daarom kunt gij niet indringen in de verborgenheden des Heeren, zonder den Heiligen Geest. Nu is het ook te begrijpen, dat de Apostel Paulus zegt: „De natuurlijken mensen begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan omdat ze geestelijk onderscheiden worden, vers 14.

Alhoewel de mensch wel gaarne wil begrijpen, is dat toch niet mogelijk, omdat de Geest alle dingen onderzoekt, ook de diepten Gods. vers 10.

Over datgene wat Joël sprak: „En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijnen Geest zal uitgieten over alle vleesch en uwe zonen en uwe dochteren zullen profeteeren, en uwe ouden zullen droomen droomen, en uwe jongelingen zullen gezichten zien ja ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijnen Geest uitgieten" Joël 2 : 28 — 29, hebben vele menschen gedachten aangenomen. Alhoewel de vervulling geschiedde op den Pinksterdag Hand. 2 : 17—18, nemen niet allen deze belofte aan. Misschien denkt gij, dat het voor u niet is; maar daar Joël spreekt

Sluiten