Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrede op aarde? Daar, waar de kanonnen bulderen en dagelijks zoo vele kostbare menschenlevens worden verwoest? Vrede? Daar, waar Satan heerscht, en grimmige wrevel den schepter zwaait?

Ja! vrede. Maar niet vóórdat de Vredevorst nederdaalt uit den hemel. De vrede zal uit den hemel nederkomen, en deze vrede is verbonden met een Persoon. Met Hem, die gezeten is aan de rechterhand van den God des vredes.

Negentien eeuwen geleden kwam Christus op aarde als de Vredevorst. Hij wilde vrede brengen op aarde, Hij, die Gode eere bracht in de hoogste hemelen. Vrede voor Israël en de volken. Maar Hij werd niet aangenomen door Zijn volk. „Gij hebt niet gewild!" moest Hij uitroepen aan het einde Zijns levens. Zijn liefde werd beantwoord met haat. Jeruzalem wilde den Grooten Koning niet ontvangen. De poorten hieven de hoofden niet op, en de eeuwige deuren verhieven zich niet, opdat de Koning der eere zou kunnen binnengaan. Wel riepen enkele eenvoudigen: „Gezegend de Koning, die komt in den naam des Heeren," maar de farizeën bestraften ze. Wel jubelden de kinderen, maar de overpriesters legden hun het zwijgen op. Wel werd Gode lof toegebracht uit den mond der kinderkens, maar de wijzen en verstandigen, die den Heer der heerlijkheid niet kenden, bleven onwillig.

Zoo ging Jezus buiten de poort van Jeruzalem om te lijden. En nu zoü er „vrede in den hemel" komen. In Lukas 2 : 14 is sprake van „vrede op aarde." In Lukas 19 : 38, na Christus' verwerping, van „vrede in den hemel."

Dezen vrede zou Hij maken door het bloed Zijns kruises. Ja, ook de vrede op aarde, die straks komen zal, kan alleen komen — het was door de profeten voorzegd — op grond van het bloed der verzoening.

Dezen grondslag legde Christus op het kruis. Alleen daardoor kon God met Zijn zegeningen komen tot den verloren mensch. Want daar werd voldaan aan al Gods rechtvaardige eischen met het oog op de zonde. De Heilige werd daar een vloek; werd daar „tot zonde" ge-

Sluiten