Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/te brengen, zonder dat de broeders en zusters, met / wie zij in christelijke gemeenschap wandelde, er ken| nis van droegen. De Heer nochtans zorgde in zijne goedheid, dat zaken van aanbelang oneenigheid teweeg brachten tusschen de wederzijdsche ouders; en dit deed het huwelijk zóó lang vertragen, dat de i broeders uit de omgeving van A. D. er kennis van / kregen, toen het nog tijd was om de verhindering dezer ongerechtigheid te beproeven.

Een der broeders bovenal gevoelde zich gedrongen *\ haar ernstig te waarschuwen; en zich tot haar begeven hebbende, vroeg hij haar: Gelooft gij niet, dat, ondanks de verdorvenheid der wereld, men daar huisgezinnen in zou kunnen aantreffen, waaruit één lid geen zaak van belang zou aanvangen, zonder den raad der andere leden te hebben ingewonnen? A., niet vermoedende dat deze broeder één woord van hare omstandigheden wist, antwoordde: O zeker, zoodanige huisgezinnen zijn er, en ik zou zegemakkelijk kunnen opnoemen. — Welnu, hernam deze broeder, zeg mij dan nog: welke banden_j^kjofijai, datinniIVger zijlij die van het vleesch of die van den geest? — ' ^Ongetwijfeld die van den geest, zeide A., want deze zijn door de genade gewerkt, en zij kunnen dus niet verbroken worden. — En wij dan, die tot het huisgezin / Gods behooren, voegde deze broeder er toen bij, moe/ ten wij dan bij de lieden der wereld achterstaan, en (_elkander het wederzij dsch vertrouwenjreigeren? En alswij dit niet mogen,' hoe 1ïëT5£~gij dan niet slechts uw voornemen tot een huwelijk verborgen gehouden, maar zelfs getracht uw huwelijk te doen voltrekken buiten weten der broeders?

A. antwoordde niets en barstte in tranen uit; terwijl deze broeder, zich tot de moeder wendende, haar vroeg,

Sluiten