Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op onze hoede zijn, en die zich daartoe zelfs weet te veranderen in een engel des lichts. En zoodra wij nu niet nabij den Heer zijn, en niet bekleed met de geheele wapenrusting Gods, is het ons onmogelijk aan zijne listen weerstand te bieden. De voornaamste moeielijkheid ligt niet hierin, dat wij de macht des satans te overwinnen hebben, want Christus Jieeft dezen vreeselijken tegenstander voor om overwonnen; maar zij ligt daarin, dat wij de strikken te onderscheiden hebben, die hij ons spant-, en dat wij het opmerken, wanneer hij in het spel is. Het komt er dus in den strijd tegen den booze op aan, dat wij den toestand kennen van onze eigene harten. Een eenvoudig oog, dat wil zeggen een hart met Christus vervuld, onderscheidt des vijands list, en de riel neemt dan voor hare veiligheid de toevlucht tot haren Heiland; of veeleer het hart, welks genegenheden gevestigd zijn op Christus, ligt niet bloot voor de pogingen van den vijand. Hij, wiens hart oprecht en naar den Heer gericht is, blijft bewaard tegen vele dingen, welke den vrede verstoren van hem, die den Heer uit het oog verliest.

Is de ziel eenmaal ontrust en gekweld, zoo vindt zij, Gode zij dank! een hulpe en volkomene herstelling in de genade van Hem, dien zij de dwaasheid heeft gehad te vergeten; alleenlijk zij geniet de vruchten der genade in een weg van schokkende en pijnlijke ondervindingen. Zij houde nochtans moed: Hij weet te bevrijden, zoowel als medelijden te betoonen.

De volgende twee beginselen nu bepalen de wegen Gods ten onzen opzichte gedurende onze reis door de woestijn; vooreerst: God bewaakt het hart, dat het zijne eigene bewegingen en bedoelingen weet

Sluiten