Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeit veel kalmer daarheen. Paulus ontving een doorn in het vleesch om het kwaad te voorkomen; en hier kwam het gevaar niet voort uit zijne nalatigheid, maar uit den overvloed der openbaringen, die hij gehad had.

Indien een ware genegenheid der liefde God en al de betrekkingen, waarin Hij ons tot zich geplaatst heeft, vermag te onderscheiden, is het volstrekt onmogelijk, dat een Christen er toe kome een wereldling te huwen, zonder al zijne verplichtingen jegens God en Christus te schenden. Indien een kind Gods zich zóó vergeten kan, van zich aan een ongeloovige te verbinden, is het openbaar, dat hij Christus geheel ter zijde stelt, en zulks nog wel vrijwillig en in de belangrijkste omstandigheden des levens. In zulk een oogenblik moest er juist de innigste gemeenschap van overlegging, van genegenheid, van belang des harten zijn met Christus, en integendeel wordt Hij geheel uitgesloten. Men draagt een zelfde juk met den ongeloovige. Men heeft partij gekozen om te leven zonder Christus. Met voorbedachten rade heeft men verkozen zijn eigen wil te volgen en Christus buiten té sluiten, liever dan van dien wil afstand te doen en Zijns en zijner goedkeuring te genieten. Men heeft zijn hart gegeven aan een ander, Christus verlatende en weigerende naar Hem tehooren. Hoe meer genegenheid er is; hoe meer het hart is verbonden, des te openlijker heeft men iets boven Christus verkozen. Welke verschrikkelijke beslissing, zich gereed te maken aldus zijn leven door te brengen en tot reisgenoot te kiezen een vijand des Heeren! De- invloed eener zoodanige vereeniging is noodwendig, dat zij den Christen in de wereld terugvoert. Hij heeft reeds besloten tot het meest be-

Sluiten