Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ Bij hen wordt de leer der verkiezing als „uitvinding van Satan openlijk gesmaald en de leer van de volharding der heiligen ten stelligste verworpen met een schijnberoep op Hebr. 6 : 4—6, de speciaaltekst ook van de Novatianen, waarin gelijk bekend is gesproken wordt van de zonde tegen den H. Geest in de tijdgeloovigen „die eens verlicht geweest 'zijn en afvallig worden."

De zaligheid van. den zondaar wordt alzoo bij den Pinksterling niet uit Góds eeuwige liefde afgeleid ; maar de wil en het werk van den mensch treedt geheel op den voorgrond. En zoo komen ze ook wat de vrucht der wedergeboorte betreft tot afwijkende gevolgtrekkingen.

Zij miskennen het geloof als een gave Gods (Efeze 2 : 8) en ontnemen daaraan zijn inhoud en grond nl. de rechtvaardigmaking. Evenzoo is hun voorstelling van bekeering en heiligmaking onschriftuurlijk. Bij het licht der Schrift heeft de heiligmaking den ganschen mensch als zoodanig tot voorwerp in zijn verstand, hart, wil en genegenheden en moet bij d en wedergeborene door een pijnlijk proces zijn oude mensch afsterven en hij moet door Gods genade den nieuwen mensch aandoen en in zich laten opwekken.

Dr. A. Kuyper zegt als waarschuwing tegen den Piëtist en den Perfectionist (cf. werk v. d. H. G. deel III pg. 81) „wat door de zonde van nature leven ging moet door heiligmaking weer sterven en wat door de zonde dood was leeft door heiligmaking weer op.

Van zulk een voortgaande bekeering of heiligmaking wil de Pinksterman niet weten. Bij hem is de ommekeer terstond volkomen. Aanhangers van deze secte Worden in eens van vloekers tot bidders, die voorheen alle gevoel voor godsdienst schenen te missen zijn geheel in extase en vervuld met geestelijke zielsaandoeningen. Zoo getuigen ze van zich zelf, dat ze zonder zonde kunnen leven, zich van geen zonde meer bewust zijn en in onmiddellijke gemeenschap met God verkeeren.

Onwillekeurig rijzen de bedenkingen op tegen zoo geestelijke en hoogklinkende taal. En als we naar de sleutel vragen, die ons den toegang ontsluit tot den doolhof van afwijkende gedachten bij deze secte, dan komen we tot het religeuze verschijnsel van valsche mystiek en spiritualisme;

Die invloed van dit mysticisme komt terstond al hierin uit; dat bij hen het werk des H. Geestes los staat van het borgtochtelijk lijden van den Middelaar. Christus is de ladder waarlangs de levendgemaakte zondaar naar omhoog is gé-

Sluiten