Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een geestelijk element, zich kenmerkend door lijdelijkheid, doopersche mijding, wars van wereld en politiek, zoekend een hemel op aarde. Maar in haar geestdrijverij en spiritualisme ligt ook het beginsel der geestelijke revolutie, welke alle ordinantie Gods van aardsche overheid en wetten ter zijde stelt, en roept om het „geestelijk Zlon" der weder' doopers.

Voorts ligt er ook een waarschuwing In haar optreden voor de kerk zelve. Gelijk het sectarisme in het algemeen wel genoemd is „de onbetaalde rekening der kerk" mag deze dwaling ook tot zelfonderzoek dringen. In plaats der valsche mystiek en geestdrijverij moet de Chr. kerk de zuivere mystiek, de echte bezieling en de ware geestdrift beleven en tot ■ openbaring brengen.

Maar trots alle gebrek en tekort handhave de kerk zich steeds als pilaar en vastigheid der waarheid tegenover allerlei sectarische stroomingen,'

Zeker is hier plaats voor ernstig vermaan en geduldige onderwijzing bij onkunde en zwakheid van hen, die misleid werden en afgetrokken van den eenvoud des geloofs. Maar tegelijk heeft de kerk zich veilig te stellen door de handhaving der tucht ten opzichte van hen die in hun midden de secte der Pinkstergemeente aanhangen. Komen de zoodanigen tot de zoog. Pinksterdoop, dan mag de Kerk deze daad beschouwen en aanvaarden als een breken met de belijdenis en de gemeenschap der kerk en alzoo zulke leden vervallen verklaren van het lidmaatschap.

Maar zoolang aanhangers van deze secte binnen de kerk nog niet tot deze daad komen, heeft zij het recht en de plicht de tucht op dezen toe te passen op grond van afwijking in belijdenis en verachting van kerk en genademiddelen.

Make de Koning der Kerk zijn dienaren getrouw in de handhaving van belijdenis en tucht en moge de Geest des Heeren, als de vijand zal komen gelijk een stroom, de banier • tegen hem oprichten. (Jes. 59 : 19). •«•v^ "

„Een hond blaft — heeft Luther gezegd — wanneer' rijn meester wordt aangerand". Zouden wij nu zwijgen, als niet j alleen de leer der kerk, maar daarin ook de eer van God ■.' •en* Zijn Woord wordt aangetast. Nemen we dan ter' harte .de" opwekking en vertroosting uit Gods Woord : Benaarstig u om u zelve Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want rij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen en hun woord

Sluiten