Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De Groote Verzoendag werd gevierd op den lOden Tan de maand Tischri, ongeveer in het laatst van September of b»t begin van October. Het was een volkomen Rust- en Vastendag. De Hoogepriester ging dan in het Heilige der Heiligen, om verzoening te doen voor de zonden des ganschen volks; (als een voorbeeld van Christus).

5. Het Nieuwemaansfeest werd iedere maand met gebeden en offers gevierd.

6. Het Purimfeest werd later ingesteld ter gedachtenis aan de bewaring voor de Volksramp, die door Haman bij den Koning Ahasvéros voorbereid was, doch door de Koningin Esther werd verijdeld. (Est. 9 : 26).

De zes Vrijsteden.

Aan deze zijde van de Jordaan:

Kedes, Sichem, Hebron. In het Overjordaansche:

JBezer, Golan, Ramoth.

(Num. 35; Joz. 20).

De namen der Richteren.

1. Othniël, 5. Gideon,' ^ 10. Elon,

2. Ehud,M t 6. Thola, 11. Abdon,

3. Samgar/-- s*j*»7. Jaïr, J'* 12. Simson,

4. Debora,/,; Jeftha,- 13. Eli, (eene vrouw),*^^, i9. Ebzan, 14. Samuël.

Sluiten