Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voornaamste drangreden tot de religieuse opvoeding op catechisatie is hiermede echter nog niet genoemd. Het is den catecheet immers niet uitsluitend om het aanbrengen van kennis te doen, hij begeert het hart der kinderen te treffen om ze tot het geloof in Christus te bewegen. Hij kan hun dit geloof natuurlijk niet schenken, het is een gave Gods, waarover Hooger Hand alléén te beschikken heeft. Maar indien Christus bevolen heeft het Evangelie tot allen uit te dragen; en indien Paulus schrijft, dat het geloof uit 't gehoor, en dit weder uit het Woord Gods is, dan volgt daaruit, dat de Geest des Heeren de prediking en tevens het catechetisch onderwijs wil gebruiken om het geloof in de harten te wekken.

Als de ouders dit slechts verstonden!

De meesten hunner, voor zoover zij tot de Gemeente behooren, zijn nog wel eens bekommerd over de ziel hunner kinderen, zij beseffen in ernstige uren zeer goed, dat de ziel ten slotte meer dan het lichaam is, en zij zouden God danken, wanneer zij de eerste ritseling van het geloofsleven bij hun kroost mochten waarnemen. Hier komt echter terstond de vraag naar voren, waarom zoovelen dan toch verzuimen hun jongens en meisjes het godsdienstonderwijs geregeld te laten volgen? Wie het doel begeert, moet de middelen niet verachten. Er zal geen oogst van geestelijk

Sluiten