Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen bijwonen. Deze Commissie zal in den loop van dit jaar een paar tractaatjes uitgeven en op de volgende Vergadering rapporteeren over haar arbeid.

17. De praeses licht namens den kring van Gereformeerden te Solo loe het verzoek om advies inzake institueering der Kerk te Solo. De toelichting gehoord, adviseert de Vergadering den broeders te Solo eenstemmig tot institueering over te gaan.

18. Ds. Pera sluit de avondzitting met dankzegging.

Derde Zitting.

19. Na het zingen van Psalm 25 : 2 gaat Dr. Harrenstein voor in gebed.

20. De praeses stelt voor, dat Ds. Wijers alsnog toegevoegd wordt aan de benoemde deputaten voor de Evangelisatie. Niemand heeft hiertegen bezwaar.

21. De Commissie, den vorigen dag benoemd (zie punt 13 slot), brengt rapport uit bij monde van br. de Riemer. De beraadslaging heeft geleid tot volkomen eensgezindheid, ten gevolge waarvan de Commissie twee voorstellen aan de Vergadering voorlegt.

a. Het eerste luidt als volgt:

„De Vergadering van Geref. Kerken in Nederl. Indië, saamgekomen te Bandoeng den 24en en 25en Juni 1919, met belangstelling en groote waardeering kennis genomen hebbende van den arbeid der Commissie, benoemd door de voorloopige Classis, op 21 Augustus 1918 te Djocja gehouden, om te rapporteeren nopens de geestelijke verzorging van de leden der Gereformeerde Kerken in Nederlandsch-lndië in de verstrooiing, gehoord de over deze zaak gevoerde besprekingen,

Sluiten