Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuigd dat alle Kerken van Godswege de roeping hebben de verstrooiden te verzorgen, elk op het haar aangewezen terrein, besluit:

ie. voor te stellen aan de Classis's-Gravenhage de grenzen der onderscheiden Kerken aldus vast te stellen, dat

<i. tot Batavia gerekend worden de residenties Batavia, Bantam en eventueel Cheribon, voorts Banka en Billiton zoomede op Sumatra de residenties Djambi, Palembang, Lampongsche Districten, Benkoelen, en eventueel Sumatra 's Westkust;

b. tot Bandoeng, de residentie Preanger-Regentschappen ; wat de afdeeling Soekaboemi betreft, nadat met de aldaar wonende leden dienaangaande zal gehandeld zijn, en eventueel Cheribon;

c. tot Semarang, de residenties Semarang en Pekalongan en de afdeelingen Rembang en Blora der residentie Rembang;

</. tot Djocja de residentie Djocjakarta; e. tot Solo de residenties Soerakarta en Madioen ƒ. tot Soerabaja, de residenties Soerabaja, Kediri, Pasoeroean, Besoeki en Madoera en de afdeelingen Bodjonegoroen Toeban der residentie Rembang, zoomede Borneo, Celebes, de Molukken, de Kleine Soenda-eilanden en Nieuw-Guinea;

g. tot Medan de gewesten Oostkust van Sumatra, Atjeh en Onderhoorigheden, Tapanoeli, Riouw en Onderhoorigheden en eventueel Sumatra's Westkust, zoomede Singapore en Malakka;

h. de zendingsterreiner op Java en Soemba, met uitzondering van Djocja en Solo, het terrein te doen blijven der zendende Kerken ;

2o. dat elke Kerkeraad in nauw contact behoort te treden

Sluiten