Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31. Het Kerkblad wordt besproken. Aan den vorigen redacteur, Ds. L. Netelenbos, wordt dank betuigd voer zijn arbeid. De wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat de Kerkeraadsverslagen kort zullen zijn en alleen punten van algemeen belang wat uitvoeriger zullen vermelden.

32. Bij het voorstel van de Kerk van Medan (zie XVII) om aan alle leden in de verstrooiing twee-wekelijksche korte predikatiën toe te zenden, wordt allereerst algemeene waardeering uitgesproken voor de preekenserie „Menigerlei Genade". Voorts wordt er een Commissie benoemd, bestaande uit Ds. J. C. Aalders, Dr. H. A. van Andel en Dr, W. G. Harrenstein, met br. H. A. Rob als administrateur, om de beste wijze van handelen in dezen te bestudeeren. De praeses vindt wekelijksche preeken noodig en niet om de twee weken. Van anderen kant wordt aanbevolen deze preeken niet te verzenden als bijlage van 't Kerkblad, maar afzonderlijk, en ook abonné's er voor te winnen buiten den kring der Gereformeerden. De Commissie zal de volgende vergadering verslag uitbrengen, (zie onder 34).

33. Er wordt een Commissie benoemd ter bestudeering van de vraag welke houding de Kerk tegen het concubinaat behoort aan te nemen, voorzoover dit kwaad zich ook onder hare leden mocht voordoen, (zie punt XXVIII van *t agendum), bestaande uit de broeders Dr. Harrenstein, P. A. Colijn, Dr. B- J. Esser, Mr. J. de Riemer en K. Overzet. Tevens zal deze Commissie rapporteeren over het bij vele ondernemingen en maatschappijen geldende trouwverbod.

Vierde Zitting.

34. De besprekingen over het uitgeven van preeken voor Indië worden voortgezet. Besloten wordt, aan de benoemde Commissie op te dragen, zoo mogelijk te zorgen voor het uitgeven van wekelijksche preeken van 1 Januari 1920 af;

Sluiten