Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een eventueel tekort zal door de kerken gedragen worden (zie boven punt 32).

35. Batavia zal voortgaan met de uitgaven van het Kerkblad op dezelfde wijze als tot nog toe en het volgïnd jaar weer verslag uitbrengen over de exploitatie van het blad.

36. De gezangenkwestie, a. Het voorstel Medan wordt aangenomen, nadat het woord „jaarwisseling" is teruggenomen met 9 stemmen voor en 2 tegen. Opgemerkt wordt, dat het beter is te spreken van kerkliederen en niet van gezangen.

Als deputaten worden benoemd: Dr. W. G. Harrenstein en ouderling P. A. Colijn.

b. Over het voorstel Makassar wordt met algemeene stemmen het volgende besloten:

„De vergadering, overwegende dat het voorstel Makassar over het kerkgezang, zooals het daar ligt, is tegen de historie en de belijdenis onzer kerken, besluit dit voorstel niet te behandelen."

37. Zondagsrust. Hiervoor worden als deputaten benoemd Ds. Bakker en Ds. van Dijk. Het rapport zal niet in het Kerkblad gepubliceerd worden, om geen reactie te wekken in andere bijv. Mohamedaansche kringen.

38. Een Commissie wordt benoemd om op de volgende Vergadéring te rapporteeren, of de kerken hebben te handelen in zake het bioscopegevaar. Leden der commissie zijn: Ds. J, C. Aalders, K. Floor en Mr. J. de Riemer.

39. Dr. Harrenstein neemt het voorstel in zake doopen van kinderen van niet Gereformeerde ouders voorloopig terug.

40. Art. 41 der D. K. wordt gelezen.

Twee tuchtzaken worden behandeld (Batavia en Semarang).

41. Besloten wordt dat:

Sluiten