Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al spoedig werden ze driester en vroegen scheiding van Noord en Zuid. Er is over gedacht onzen kroonprins dan koning van België te maken.

De koning wendde zich tot de mogendheden, die. indertijd de vereeniging hadden begeerd. Maar de toestand was anders dan in 1815 !

Frankrijk steunde den opstand eerst heimelijk, later openlijk. In Engeland waren de liberalen aan het roer, Pruisen noch Oostenrijk konden iets doen. En Rusland kreeg een zwaren opstand in Polen te bestrijden.

Het verloop van den opstand is bekend. Na veel onderhandelingen, die ten slotte mislukten, greep men het zwaard. Een korte veldtocht verliep ten onzen gunste. Fransche tusschenkomst redde de Belgen. Weer ging men praten. Willem I stond stijf op zijn standpunt, eerst in 1839 kwam het Eindverdrag tot stand. Het volgend jaar legde Willem I de regeering neer en vertrok naar Berlijn, waar hij in 1843 overleed.

Vragen:

1. Wat beteekent het als men Willem I een „autocraat" noemt ?

2. Weet u een voorbeeld van een Oostersch despoot ?

3. Waarom liet men in het begin den koning in alles zijn gang gaan ?

4. Wanneer kwam de Twentsche industrie tot bloei én waarom ?

5. Hoe was de algemeene geestelijke toestand in die dagen?

6. Welke bezwaren had men tegen het aanleggen van spoorwegen ?

7. Van wie ging de Belgische opstand meest uit, van Vlamingen of Walen ?

8. Hadden de Roomschen gelijk in hun verzet tegen de Leuvensche school ?

9. Is de verhouding tot België slecht gebleven ? 10. Wie verdedigde de Afgescheidenen ?

Lectuur:

Te Merwe, blz. 483—512.

Groot Vertelboek II, blz. 425—468.

Langedijk II, § 8, 9 en 10.

Sluiten