Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar de zwakken werden van deze onthouding de dupe. Tal van wetten hebben getracht onrecht te voorkomen, en den zwakke te beschermen. De ongevallenwet en de wet op den kinderarbeid zijn uit de 19de eeuw, in de 20ste heeft vooral minister Talma zich beijverd, om in deze dingen recht te doen.

Talma was minister in het kabinet Heemskerk (1908—1913). Hij heeft een Invaliditeitswet, een wet op de Ouderdomsverzekering e.d. tot stand weten te brengen. Gemakkelijk was zijn taak niet, tegenstanders ging hij niet ver genoeg. Voor vele vrienden liep hij te hard!

Ook na 1918 heeft de regeering 'zich steeds beijverd om de verhouding van patroon en arbeider zoo te leiden, dat botsingen voorkomen konden worden.

5. Enkele veranderingen op ander gebied willen we nu nog aanstippen :

a. De machine maakt tal van artikelen zoo goedkoop, dat ze onder ieders bereik vallen, het leven wordt er door op hooger plan gebracht. Maar ook vervalt langzaam aan de vroegere eenvoud en zuinigheid. Een zekere weelde geeft het leven een lichtzinnigen inslag !

b. Het verkeer, door trein en tram, door autobus en vliegmachine is zoo intens, dat er haast geen afstanden meer bestaan. Dit kan de volken misschien naar elkander toebrengen, het maakt tevens dat tal van plaatselijke eigenaardigheden verdwijnen !

c. De kunst heeft omstreeks 1880 op het gebied der letterkunde een waren storm doorgemaakt. Voor de „tachtigers" was niets van het bestaande goed ! In jeugdigen overmoed streefden ze naar algeheele vernieuwing. Toen de storm uitgeraasd was, bleken de nieuweren niet zoo heel ver van de ouderen te staan.

Ook is een opbloei onzer Christelijke letterkundebeoefening waar te nemen. Uitstekende werken gaven enkelen reeds, helaas verschijnen er nog veel boeken, die met kunst niets te maken hebben.

d. De wetenschap werd in deze laatste jaren in ons land veelvuldig beoefend. Alle soorten en takken van onderwijs zorgen voor een goede opleiding van den jongen burger. Op het terrein van de wetenschap heeft ons land tal van mannen, wier naam door de geheele wereld bekend is.

Sluiten