Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar wij Zevendedags Baptisten den Bijbel van Gen. 1 tot Openb. 22 erkennen als het Woord van God, zouden wij heel gemakkelijk te overtuigen zijn indien Zondagvieren in Gods Woord geboden was.

Wij stellen tegenover de 21 vragen van den Heer Wilson slechts één vraag en wel deze: Waar vinden wij in het Nieuwe Testament één vraag en wel deze:

Waar vinden wij in het Nie.uwe Testament, dat de Zondag moet gevierd worden, omdat Christus opgestaan is?

Wijst ons dit aan en u hebt ons gewonnen.

Vraag XI. Waarom zeggen anderen, dat de Paus den eersten dag der week heeft ingevoerd, wanneer er zooveel historische bewijzen bestaan, dat de Christenen den Zondag vierden, eeuwen voordat er een Paus was? Waar, wanneer, en hoe heeft de Paus dal gedaan? Niet draaien; geeft ons feiten.

Antwoord. Wie die anderen zijn, die volgens den Heer Wilson zeggen dat de Paus den eersten dag der week heeft ingevoerd, is mij onbekend. De Heer Wilson zal zich derhalve met die a n d eren in verbinding moeten stellen, temeer omdat ik die bewering van de zijde der Z.D. Baptisten nooit gehoord heb. Wel hebben wij meermalen aangehaald wat Dr. Heylyn daarvan zegt, n.1. „Ons onderzoek toont ons dus, op welke grondslagen de Dag des Heeren staat, t.w. eerst op gewoonte en vrijwillige toewijding van'dien dag aan godsdienstige bijeenkomsten, en later op de Canones, besluiten der Kerkvergaderingen, bevelschriften der Pausen, en van bijzondere Kerkvoogden."

Dit is niet ons getuigenis maar dat van een verdediger van den Zondag, terwijl deze o.a. ook noemt de bevelschriften der Pausen. De vraag komt hier nu naar voren, welken Paus bedoelt de Heer Wilson. De Roomsche Kerk leert dat Petrus de eerste, en Linus de tweede was, en zoo volgt een geheele reeks tot op onzen tijd. raus beteekent Papa en zoo noemden zich reeds de bisschoppen Tan Rome en verhieven zichzelven daardoor boven de andere Kerken.

Vraag XII. Waarom zijt gij ongehoorzaam en offert niet twee lammeren en meelbloem met olie gemengd iederen Sabbat? Dat is toch geboden m de Wet? Num. 28 : 9 10.

Antwoord. Wij doen dit niet omdat het offeren na de kruisiging van Christus een verloochening van den Heere zou zijn. Bijna de geheele brief aan de Hebreën getuigt hiervan. Ook gelooven wij dat het handschrift in inzettingen bestaande, en dat tegen ons was is uitgewischt, is weggenomen, aan het kruis genageld. Wij erkennen alleen de Wet der tien geboden en. willen gaarne gehoorzame kmderkens zijn, dus zegt U het ons nu maar, welke der tien geboden de door U genoemde offerande gebiedt, en wij willen dan gaarne gehoorzamen.

Sluiten