Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met f 2400 tractement te kunnen doen. Misschien kan de methode, waarop wij zending drgven, eenigszins gewijzigd worden.

De Zendingscommissie antwoordt: Het verwondert ons niet dat zulke vragen komen, zulke gedachten zich uitspreken. Ook wij vinden het vaak groote sommen, die vereischt worden. Wij staau wel eens over de kosten verbaasd. Doch na de zaken goed bekeken te hebben moeten wij toestemmen: het kan niet anders. Indische toestanden moeten niet met Hollandsche gelijk gesteld worden. De Commissie overweegt eiken post met de grootste zorg. Vooral de ziekte van een zendeling met zijn gezin vordert groote uitgaven, maar die onvermijdelijk zgn. Onze zendelingen krijgen vooral niet meer dan die van andere genootschappen. En wat het reizen per lBte en 2de klasse betreft, het gebeurt met onze zendelingen. Maar het kan moeilijk anders. Het gaat toch niet aan om een zendeling met zijn vrouw in de tweede kajuit met een transport militairen te laten reizen. Er heeft bij het uitzenden der zendelingen meer dan eenmaal een onderzoek plaats gehad, maar het resultaat was: reizen met de tweede klasse stoomboot gaat niet.

Onze Zending kost veel geld, maar de duurste periode hebben wij gehad. Straks krijgen wg misschien eenige restitutie van onze gemeenten in de Oost. Soerabaia is er al mede begonnen. Over de methode van het Zending-drijven worden voorts door enkele sprekers opmerkingen in het midden gebracht. Zij geven in bedenking, of wij het oog niet vestigen moeten op het beginsel van zendeling-werklieden, zooals men doet te Hermansburg, vooral straks op Soemba. Friesland heeft, zegt het, daaraan ook gedacht, maar wetende, dat dan de geheele methode moet veranderen, heeft het van nadere formuleering afgezien. Daartegenover vragen anderen: Kan de kerk als zoodanig zendeling-werklieden uitzenden? en merken op, dat wij steeds werken met het oog op inlandsche helpers.

Abt. 191.

Naar het oordeel van den Voorzitter kunnen wij het hierbij laten. Reeds meer dan eenmaal is gesproken van een votum van vertrouwen, door de Synode aan de Zendingscommissie te geven. Dien weg, oordeelt hij, moeten wij op. De Vergadering stemt met dit oordeel in. Het votum: De Synode overtuigd, dat de Commissie voor de Buitenl. Zending op de zuinigste wijze, die haar doenlijk was, te werk is gegaan en dat verder .denkt te doen, keurt haren arbeid goed, wordt met acclamatie aangenomen.

Abt. 192.

Zou het niet goed wezen, vraagt Drenthe, wanneer de Buitenl. en Binnenl. Zending in nauwer betrekking tot elkander werden gesteld. (B b) Het doel van Drenthe is, gelijk uit de

Sluiten