Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 189.

De vraag wordt door een der afgevaardigden gedaan: Worden de krachten van den zendeling in dat tropisch geweest niet té veel gebruikt, ja verbruikt door den arbeid onder de Europeanen? Volgens een broeder, die vele jaren in Indië geweest is, besteedde Haan 8/io van zijn kracht en tijd aan de Europeanen. En onze zendeling Huijsing heeft steeds de vrees gekoesterd, van niet genoeg zendeling onder de Heidenen te zullen zijn. Een lid der Zendingscommissie antwoordt: met alle respect voor dien broeder is het toch de groote vraag, of hij wel een goed begrip heeft van onze kerkelijke Zending, die met helpers onder de inlanders werkt. Zij werken als partikuliere vereeniging. De persoonlijkheid van den zendeling-leeraar geldt hier veel, doch de aard van den arbeid is pas genoemd en komt telkens in 't verslag der zendelingen uit. Wanneer voor onze zendelingen de toegang tot de hospitalen en gevangenissen geopend wordt, dan kan men hun toch niet verbieden ook daar het woord des levens te brengen. — De Zendingsdirector merkt op: Onze arbeid staat in Indië niet ongunstig. Twee vrije gemeenten staan daar reeds tegenover de staatskerk. Ook in Indië moeten wij als Christ. Geref. Kerk optreden. Er moge eenig gevaar zijn en het zoeken van een derde Antiochië beslist te mijden, toch mogen wij onze roeping als Kerk tegenover de Europeanen niet uit het oog verliezen.

Zeeland zegt: onze Provincie heeft ook slechts vragenderwijs op het gevaar gewezen. Een ander spreker herinnert nog aan het eerste en degelijke referaat over kerkelijke Zending. Ten slotte wordt dit voorstel aangenomen:

De Synode er op lettende:

a dat de arbeid onder de Heidenen niet wordt nagelaten, en b dat de Commissie telkens "bij de zendelingen op dien arbeid nadruk legt, oordeelt op den ingeslagen weg te moeten voortgaan.

Abt. 190.

B. a en c der Agenda komt nu in behandeling.

De Prov. geeft aan de Synode in overweging om de Buitenl. Zending zuiniger te behandelen in dien zin, dat met dezelfde gelden meer worde gedaan. (Friesland).

De Synode wekke de Commissie voor de Buitenl. Zending op om hare uitgaven zooveel mogelijk te beperken. (Utrecht).

Friesland en Utrecht geven toelichting. Bij die toelichting wordt op de groote uitgaven gewezen. Onder meer wordt gevraagd, of onze Zendelingen per l8*e en 2de klasse naar Indië reizen? De zendelingen zijn dure mannen. De Doopsgezinde zendelingen gaan met een zeilschip en schijnen 't ook

Sluiten