Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 213.

Nu worden de discussies geopend. Enkele sprekers herinneren nog aan de jammeren, die in 1837 uit de herziening der Kerkorde zijn ontstaan en raden tot voorzichtigheid. Het maken van een Kerkorde, die alle ■ bepalingen bevat, is onmogelijk. Wij kunnen met de D. Kerkorde nog wel regeeren. De meeste sprekers, van welke sommigen zich bij den eenen, sommigen bij den anderen Prae-adviseur aansluiten, willen niet wat N.Brabant, wel wat N.-Holland en wat Zeeland verlangt. — De Voorzitter stelt een voorstel aan de orde, dat, hoopt hij, de discussies verkorten zal.

Het is in den geest van N.-Holland en Zeeland. Completeering der Algemeene Bepalingen met opneming der verschillende Reglementen, dit blijkt duidelijk, verlangen bijna allen. Met genoegen is tevens vernomen,^ dat een der Docenten de bewerking van eene nieuwe uitgave der D. Kerkorde met de Algemeene Bepalingen onder handen heeft met dien verstande, dat die ar-, tikelen — zie ons grondreglement — welke door omstandigheden des tijds niet in toepassing gebracht kunnen worden, met eene andere letter worden gedrukt.

Het volgende voorstel wordt nu gelezen en aan de bespreking overgegeven:

De Synode oordeelt het om vele redenen thans niet wenschelijk te treden in het voorstel van N.-Brabant en Friesland, maar

draagt aan de Synodale Commissie op de Algemeene Bepalingen aan te vullen met de besluiten, tot dusver genomen, en met de verschillende reglementen.

Voorts acht zij niet ondienstig de uitgave van de in gebruik zijnde artikelen der D. Kerkorde met dien verstande, dat de artikelen, die door den tijd in onbruik geraakt zijn, met andere letter aangewezen worden.

Op het laatste gedeelte van dit voorstel wordt een amendement ingediend. Het wil lezen:

artikelen der D. Kerkorde, die vanwege de veranderde

tijdsomstandigheden niet kunnen toegepast worden of uit kracht van ons standpunt als Vrije Kerk zijn vervallen of in onbruik geraakt.

Dit amendement wordt met 27 tegen 11 stemmen verworpen.

Nu wordt het voorstel in stemming gebracht. Eerst alinea 1 en 2. Aangenomen met 35 tegen 2 stemmen. Daarna alinea 3. Aangenomen met 31 tegen 7 stemmen.

Sluiten