Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inzegenen, dan zijt gij ook geene leden meer. Een vijfde Praeadviseur merkt op: in de praktijk is allicht de bruid het hoofd, daarom wil hij de onderscheiding van den eersten Prae-adviseur niet. Overigens wordt de genoemde vraag gedaan met het oog op het huwelijk, niet om den zin, die er in ligt. Men zegt er niet mede, dat de Herv. Kerk de heilige gemeente is. De formule heeft veel van hare beteekenis verloren, sinds het burgerlijk huwelijk verplichtend is. Een diaken wierp mij eens voor: bewijs mij, dat de huwelijksinzegening Bij beleen is. Ik kon geen bepaalden tekst er voor aangeven, en hij weigerde zich te laten inzegenen. Drie a vier maanden na zijn huwelijk liet hij het toch doen. — ln de discussie komt uit, dat het voorstel van Zeeland weinig of geen bijval vindt. Wel waarschuwen tegen de huwelijksinzegening in de Herv. Kerk, niet censureeren, is het algemeen oordeel dër broeders. Getuigen tegen de gemengde huwelijken, die een ramp voor onze Kerk dreigen te worden, bevelen vele sprekers aan. Ten slotte wordt het voorstel Zeeland verworpen.

Abt. 237.

D k komt nu ter tafel.

De Synode kome terug op hetgeen zij heeft bepaald in 1879 te Dord, recht, in 1882 te Zwolle, omtrent het gebruik en misbruik van sterken drank. (Gelderland.)

Wij zijn er al weer, zegt Gelderland, met ons verzoek. En wij staan nu alleen, geen andere provincie heeft een voorstel op de Agenda. De drankzonde velt hare duizenden slachtoffers. Van de honderd krankzinnigen zijn het er vierenveertig door het misbruik van sterken drank. Van de honderd zelfmoorden ■vijfenveertig. Drie onzer predikanten zijn sinds de vorige Synode het slachtoffer van die zonde. Gelderland komt tegen het gebruik op, omdat het tot misbruik leidt. Laat ons door woord en daad getuigen en ter wille van anderen het gebruik nalaten. En laat deze Synode uitspreken, dat kerkeraadsleden geen drankverkoopers of branders mogen zijn, noch dat leden, die drankslijters zijn, mogen worden aangenomen.

Hoe luidt het prae-advies? Het raadt aan om met dit punt den tijd niet verder zoek te brengen. Gelderland moest hier met zijn verzoek niet teruggekomen zgn om er de Vergadering opnieuw mede bezig te houden. Wil men er over schrijven en het volk bearbeiden, goed. Maar men houde er hier geene verdere discussie over.

Anders oordeelt een tweede Prae-adviseur. Die is blijde dat Gelderland het weer ter tafel brengt. Druppels water hollen steenen uit. — De Voorzitter vraagt: heeft de Synode behoefte op het bepaalde te Zwolle terug te komen? Een klein incident houdt een oogenblik het ontkennend antwoord tegen. Daarna wordt het gegeven en het voorstel Gelderland met 23 tegen 13 stemmen verworpen.

Sluiten